Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest helår 2013: Rörelseresultat 757,6 (249,1) mnkr

Kommuninvests rörelseresultat för helåret 2013 uppgick till 757,6 (249,1) mnkr. Utlåningen ökade till 208,6 (201,0) mdkr och kapitaltäckningsgraden uppgick till 59,5 (30,4) procent.

Kommuninvests VD Tomas Werngren kommenterar årets resultat:

– Rörelseresultatet återspeglar arbetet för att förstärka kapitalbasen inför införandet i EU av ett bruttosoliditetskrav i kreditinstitut från 2018. Arbetet går bättre än väntat och ger Kommuninvest de rätta förutsättningarna att uppfylla sin vision: att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning.

– Vi fortsätter att utgöra förstahandsvalet för kommunal lånefinansiering. Men konkurrenssituationen har hårdnat, vilket bidragit till att Kommuninvests utlåningstillväxt dämpats jämfört med tidigare år.

– Vår övergripande kostnadsnivå ligger på en låg och sjunkande nivå. För 2013 var kostnadsandelen 7,0 räntepunkter, mätt som förvaltningskostnadernas andel av utlåningen exklusive den lagstadgade svenska stabilitetsavgiften. Det kan jämföras med ett genomsnitt om 8,8 räntepunkter för åren 2010 till 2012.

Kommuninvest ekonomisk förening fick under 2013 fyra (sju) nya kommuner som medlemmar: Uppsala kommun, Tibro kommun, Järfälla kommun och Svalövs kommun. Vid årets slut hade föreningen 278 (274) medlemmar, varav 270 (266) kommuner och 8 (8) landsting.

Året i sammanfattning

• Balansomslutning 277,5 (283,3) mdkr

• Räntenetto 969,5 (771,7) mnkr

• Rörelseresultat 757,6 (249,1) mnkr

• Rörelseresultat exklusive effekter av orealiserade marknadsvärdesförändringar 740,0 (510,0) mnkr

• Total kapitalbas 2 650,8 (1 732,6) mnkr

• Kapitaltäckningsgrad 59,5 (30,4) procent

• Bruttosoliditetsgrad 0,96 (0,68) procent

• Marknadsandel i % av kommunsektorns totala upplåning 44 (46) %

För mer information

Tomas Werngren, VD, tel. 070-645 06 69

Maria Viimne, vice VD, tel. 070-333 69 02

Björn Bergstrand, chef för medierelationer, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Om Kommuninvest

Kommuninvest i Sverige AB ägs av 278 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.