Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest vidtar åtgärder inför kommande krav på bruttosoliditet

Kommuninvest ekonomisk förening, Kommuninvests ägarorganisation, avhöll den 10 april årsstämma i Stockholm. Under dagen avhölls även årsstämma i föreningens helägda kreditmarknadsbolag Kommuninvest i Sverige AB. Vid årsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening fattades en rad beslut kopplade till den framtida kapitaluppbyggnaden i Kommuninvest-koncernen. (Kommuninvest)

Besluten syftar sammantaget till att förbereda Kommuninvest för införandet i EU av ett nytt kapitalkrav för finansiella institut, det så kallade bruttosoliditetskravet, från 2018 (i enlighet med EU:s kapitalskravsförordning och kapitalkravsdirektiv, CRR/CRD IV). Definitivt besked om utformningen av bruttosoliditetskravet väntas från EU-kommissionen under 2016. Besluten på årsstämma avser förändringar av föreningens stadgar och innebär i korthet:

Ett reformerat system för medlemsinsatser

Höjd inträdesinsats för nya medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening från 2014. Höjd minimiinsats för befintliga medlemmar från 2018. Möjlighet att göra extrainsatser, vilket ger medlemmarna möjlighet att få behålla hela eller delar av den återbäring de kan erhålla från föreningen, utan påföljande krav på årsinsats. En övre insatsnivå per invånare anges i föreningens stadgar. Justering för befolkningsförändringar görs vart tionde år.

Nya kapitalformer

Möjlighet att kapitalisera föreningen via två nya kapitaliseringsformer: frivillig överinsats respektive förlagsinsats. Frivillig överinsats kan endast erbjudas medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Förlagsinsats kan, i första hand, erbjudas medlemmar, och, om föreningen så önskar, även till andra aktörer.

Ny lösning för extraordinär kapitalsituation

Om så krävs för att täcka lagstadgade krav på minimikapital, har föreningsstämman rätt att påkalla inbetalning av insatskapital upp till den övre nivån för medlemsinsats.

Vid stämman fattades också beslut om att emittera ett nytt evigt förlagslån enligt nya regelkrav, som ska ersätta det nuvarande förlagslånet som föreningen upptog av medlemmarna 2010. För att besluten tagna vid stämman ska bli föreningsrättsligt giltiga måste besluten upprepas vid nästpåföljande stämma, år 2015.

Ann-Charlotte Stenkil, som omvaldes som ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening, konstaterade att Kommuninvests ägare med besluten tagit ett viktigt steg för att möta EU:s kapitalkravsdirektiv.

– Kommuninvest är redan idag väl kapitaliserat, i förhållande till såväl gällande som framtida kapitalkrav utformade för att möta riskerna i verksamheten. Bruttosoliditetskravet kan dock komma att ställa krav på en minsta kapitalnivå utan hänsyn till riskerna i verksamheten. De beslut som stämman idag har fattat borgar för att Kommuninvest ska ha de rätta förutsättningarna för att klara bruttosoliditetskravet samtidigt som medlemmarna ges ökad valfrihet i hur de bidrar till kapitaluppbyggnaden.

Ellen Bramness Arvidsson, som omvaldes som ordförande i Kommuninvest i Sverige AB vid dess årsstämma, kommenterar stämmobesluten:

– En av de mest centrala uppgifterna för Kommuninvest är att, utan eget vinstsyfte, erbjuda medlemmarna goda lånevillkor. Detta uppdrag uppfylls väl redan idag – Kommuninvest har de lägsta upplåningskostnaderna i kommunsektorn och låga administrationskostnader. Med de beslut som nu fattats av stämman får vi verktyget för att direkt kunna förmedla de låga kostnaderna till våra kunder, samtidigt som verksamheten kan kapitaliseras i linje med kommande regelverkskrav.

380 förtroendevalda och tjänstemän från Kommuninvests medlemskommuner och –landsting deltog vid årsstämman, som avhölls på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Om EU:s kommande krav på bruttosoliditet

Från och med 1 januari 2018 införs inom EU det nya kapitalkravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio), förutsatt att Europeiska unionens råd (EU-rådet) och Europaparlamentet enas om detta efter att ha tagit del av en rapport som ska avges av EU-kommissionen senast 31 december 2016. Rapportering av bruttosoliditetsgrad till berörda myndigheter ska ske från och med 2014, inför införande av kravet den 1 januari 2018.

Leverage ratio är ett icke riskvägt mått som uttrycker relationen mellan ett kreditinstituts primärkapital och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden. Nivåerna är ännu ej fastställda men kan enligt besked från EU-rådet komma att differentieras beroende på kreditinstitutens affärsmodell.

Kommuninvests ägardirektiv föreskriver en långsiktig kapitaluppbyggnad för att möta de förväntade framtida kraven. Kommuninvests planering utgår från att nå en bruttosoliditetsgrad om 1,5 procent, en nivå som diskuterats inom Europaparlamentet för lågriskinstitut. Fastställs ett högre bruttosoliditetskrav än så krävs ytterligare kapitaltillskott, exempelvis via sådana kapitalinstrument som omnämns i punkt 3 ovan.

Om Kommuninvest

Kommuninvest i Sverige AB ägs av 278 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, mobil: 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se