Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunernas lån spås fortsätta öka

Fler äldre invånare, allt större inflyttning till städerna och stora renoveringsbehov bidrar till ett högt investeringstryck och ökade skulder hos svenska kommuner. Det visar Kommuninvests senaste rapport. Totalt uppgick investeringarna förra året till 115 miljarder.

Kommuninvests analys visar att kommunsektorns investeringar år 2013 ökade med 4,4 procent jämfört med året innan. Men på grund av en lägre grad av självfinansiering, d.v.s. förmåga att finansiera investeringarna med internt genererade medel, ökade skulderna ännu snabbare, med 6,3 procent. Detta ledde till att kommunernas lån ökade till närmare 470 miljarder, den högsta nivån hittills.

– Att kommunernas skulder ökar är inte konstigt utan beror på en investeringspuckel liknande bygget av miljonprogrammet under 60- och 70-talen. Sannolikt fortsätter utvecklingen under resten av mandatperioden, säger Mattias Bokenblom, rapportförfattare och forskningsansvarig på Kommuninvest.

Rapporten visar att kommungrupper som generellt sett kännetecknas av hög befolkningstillväxt och goda ekonomiska resultat ökar sin skuldsättning snabbare än övriga kommungrupper. Gemensamt för kommuner med hög skuldsättning är att de ofta har omfattande verksamhet i sina fastighets- och energibolag. Högst skuldsättning per invånare 2013 hade Södertälje, Linköping och Skellefteå. Högst låneskuld i absoluta tal hade Göteborg, Stockholm och Linköping.

I förhållande till storleken på Sveriges ekonomi är kommunernas skulder ändå låga. År 2013 motsvarade den kommunala låneskulden 12,9 procent av BNP, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2012. Som jämförelse uppgår statsskulden till cirka 35 procent av BNP.

Kommuninvest bedömer att kommunsektorns behov av extern finansiering kommer att vara fortsatt stort, och har reviderat sin prognos för ökningen av låneskulden till 7 procents årlig tillväxttakt för åren 2014-2017.
– Kommunsektorn som helhet är rustad att möta nuvarande investeringspuckel. Men även om skuldsättningen idag inte är särskilt hög, så är det på sikt inte hållbart att kommunernas skulder ökar väsentligen snabbare än tillväxten i landet i övrigt, säger Mattias Bokenblom.

Om Kommuninvest Kommuninvest i Sverige AB ägs av svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 210 miljarder i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Information till redaktören Rapporten Den Kommunala låneskulden – 2014 är ett resultat av Kommuninvests löpande uppföljning av hur kommunsektorns totala låneskuld utvecklas över tid. Rapporten skiljer sig från andra analyser av kommunsektorns skuldsättning dels genom att den analyserar låneskulden isolerat från övriga skulder och ansvarsförbindelser, dels genom att analysen görs utifrån ett koncernperspektiv, d.v.s. inklusive de kommunala verksamheter som bedrivs i bolagsform.

För mer information Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76 e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se