Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Bokslutskommuniké 2014: Fortsatt kapitaluppbyggnad inför bruttosoliditetskrav

Kommuninvest levererar ett stabilt resultat och har stärkt det egna kapitalet, visar bokslutskommunikén för 2014. Rörelseresultatet uppgick till 729 (758) miljoner kronor och den rapporterade bruttosoliditetsgraden uppgick till 0,76 (0,57) procent. Den 31 december 2014 var utlåningen 223 (209) miljarder kronor.

2014 i sammanfattning

  • Stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar driver på investerings- och upplåningsbehov inom kommunsektorn. Kommuninvests utlåning ökade till 222 803,7 (208 644,0) mnkr.
  • Kommuninvest bibehöll sin ställning som största långivare till Sveriges kommuner och landsting/regioner, med en marknadsandel om 44 (44) procent av kommunsektorns totala upplåning.
  • Rörelseresultatet var 729,4 (757,6) mnkr, det näst högsta i Kommuninvests historia, vilket återspeglar ägarnas direktiv om en långsiktig kapitaluppbyggnad.
  • Balansomslutningen var 312 052,1 (277 458,7) mnkr och räntenettot 915,2 (969,5) mnkr.
  • Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 34,6 (37,0) procent, primärkapitalrelationen till 34,6 (37,0) procent och den totala kapitalrelationen till 49,3 procent (59,5) procent. Det egna kapitalet ökade till 2 375,4 (1 727,6) mnkr.
  • Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 0,76 (0,57) procent. Inklusive det förlagslån som emitterats till Kommuninvest ekonomisk förening uppgick bruttosoliditetsgraden till 1,09 (0,91) procent[1].
  • Kommuninvest ekonomisk förening fick två (fyra) nya medlemmar och hade vid årets slut totalt 280 (278) medlemmar, varav 272 (270) kommuner och 8 (8) landsting.

Kommentar från VD Tomas Werngren

– Kommuninvests ägare har en tydlig plan för att möta det framtida kravet på bruttosoliditet, det visar såväl periodens resultat som 2014 års kapitalåtgärder.

– Tillväxten i utlåning visar att vi lever upp till vårt uppdrag: att bidra till att svenska kommuner och landsting på ett effektivt sätt bygger upp den svenska välfärden.

Om Kommuninvest

Kommuninvest i Sverige AB ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att främja deras finansverksamhet genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, finansiell rådgivning, kunskapsutveckling och samverkan. Kommuninvest är den svenska kommunsektorns störste kreditgivare.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Vice verkställande direktör Maria Viimne, tel. 070-333 69 02

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se


[1] Villkoren för förlagslånet är sådana att det enligt CRR ej får medräknas som primärt kapital. Kommuninvests avsikt är att i god tid före utgången av 2017 ha ersatt det befintliga förlagslånet med ett nytt förlagslån eller med annan kapitalform som kan medräknas som primärt kapital.