Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest vidtar åtgärder inför kommande krav på bruttosoliditet

Kommuninvest ekonomisk förening, Kommuninvests ägarorganisation, avhöll den 16 april årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades de formella andra besluten kopplade till den framtida kapitaluppbyggnaden i Kommuninvest-koncernen (”Kommuninvest”). Under dagen avhölls även årsstämma i föreningens helägda kreditmarknadsbolag Kommuninvest i Sverige AB.

Besluten på årsstämman syftar sammantaget till att förbereda Kommuninvest för införandet i EU av ett nytt kapitalkrav för finansiella institut, det så kallade bruttosoliditetskravet, från 2018 (i enlighet med EU:s kapitalskravsförordning och kapitalkravsdirektiv, CRR/CRD IV). Definitivt besked om utformningen av bruttosoliditetskravet väntas från EU-kommissionen under 2016.

Besluten avser förändringar av föreningens stadgar och fattades även vid föregående årsstämma 2014. Genom att besluten nu fattats på två föreningsstämmor i rad kan de bli föreningsrättsligt giltiga.

Besluten innebär i korthet:

  1. Ett reformerat system för medlemsinsatser
  • Höjd inträdesinsats för nya medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening från 2014. Höjd minimiinsats för befintliga medlemmar från 2018. Möjlighet att göra extrainsatser, vilket ger medlemmarna möjlighet att få behålla hela eller delar av den återbäring de kan erhålla från föreningen, utan påföljande krav på årsinsats. En övre insatsnivå per invånare anges i föreningens stadgar. Justering för befolkningsförändringar görs vart tionde år.
  1. Nya kapitalformer
  • Möjlighet att kapitalisera föreningen via två nya kapitaliseringsformer: frivillig överinsats respektive förlagsinsats. Frivillig överinsats kan endast erbjudas medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Förlagsinsats kan, i första hand, erbjudas medlemmar, och, om föreningen så önskar, även till andra aktörer.
  1. Ny lösning för extraordinär kapitalsituation
  • Om så krävs för att täcka lagstadgade krav på minimikapital, har föreningsstämman rätt att påkalla inbetalning av insatskapital upp till den övre nivån för medlemsinsats.

Till ny ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening valdes Göran Färm, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping och EU-parlamentariker, där han bland annat var vice ordförande i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp med ansvar för budgetfrågor.

Ellen Bramness Arvidsson omvaldes som ordförande i Kommuninvest i Sverige AB. Till ny ledamot i styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB valdes Erik Langby, tidigare kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Nacka kommun.

450 förtroendevalda och tjänstemän från Kommuninvests medlemskommuner och –landsting deltog vid årsstämman, som avhölls på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Om EU:s kommande krav på bruttosoliditet
Från och med 1 januari 2018 införs inom EU det nya kapitalkravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio), förutsatt att Europeiska unionens råd (EU-rådet) och Europaparlamentet enas om detta efter att ha tagit del av en rapport som ska avges av EU-kommissionen senast 31 december 2016. Rapportering av bruttosoliditetsgrad till berörda myndigheter ska ske från och med 2014, inför införande av kravet den 1 januari 2018.

Leverage ratio är ett icke riskvägt mått som uttrycker relationen mellan ett kreditinstituts primärkapital och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden. Nivåerna är ännu ej fastställda men kan enligt besked från EU-rådet komma att differentieras beroende på kreditinstitutens affärsmodell.

Kommuninvests ägardirektiv föreskriver en långsiktig kapitaluppbyggnad för att möta de förväntade framtida kraven. Kommuninvests planering utgår från att nå en bruttosoliditetsgrad om 1,5 procent, en nivå som diskuterats inom Europaparlamentet för lågriskinstitut. Fastställs ett högre bruttosoliditetskrav än så krävs ytterligare kapitaltillskott, exempelvis via sådana kapitalinstrument som omnämns i punkt 3 ovan.

Om Kommuninvest
Kommuninvest i Sverige AB ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 225 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För mer information
Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, mobil: 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se