Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Stark efterfrågan på ny SEK-obligation från Kommuninvest

Kommuninvests senaste obligationsemission mötte stark efterfrågan, när det kommunägda låneinstitutet på tisdagen emitterade en ny obligation med förfall 2021 i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen erhöll direkt benchmarkstatus och den emitterade volymen uppgick till 7,1 miljarder kronor. Det fanns ett större investerarintresse än vad Kommuninvest var berett att emittera i den initiala emissionen.

Med K2109, som förfaller den 15 september 2021, har Kommuninvest sju utestående obligationer i sitt svenska obligationsprogram, med förfall årligen mellan 2015 och 2021.

– Vi har nu en komplett utbyggd kurva, säger Anders Gånge, upplåningschef. Fokus framåt ligger mer på förlängning av kurvan och en volymtillväxt som följer utlåningstillväxten och efterfrågan i marknaden.

Kommuninvests upplåningsstrategi innebär att 50 procent av den totala upplåningen ska ske i svenska kronor, med det svenska obligationsprogrammet som främsta upplåningskälla. Målnivån för utestående volym i det svenska obligationsprogrammet är högst 30 miljarder kronor per obligation.

Under 2015 planerar Kommuninvest att låna upp 90-105 miljarder kronor i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år. Per 20 april hade 40,5 miljarder kronor lånats upp.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 225 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Mer information om svenskt obligationsprogram
https://kommuninvest.se/for-investerare/upplaning/upplaningsprogram/svenskt-obligationsprogram/


För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se