Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Pressmeddelande: Kommunernas investeringar når ny rekordnivå

Kommunerna och landstingen investerade för 116 miljarder 2013, visar en ny rapport från Kommuninvest. Sveriges snabba befolkningstillväxt, ökad inflyttning till de större städerna, samt ett stort behov att rusta upp äldre infrastruktur ligger bakom investeringsboomen.

Kommuninvests färska rapport visar att kommunsektorns investeringar överstiger statens med mer än 20 miljarder kronor – och drar ifrån. Mellan 2007 och 2013 ökade investeringarna i kommunsektorn med i snitt 4,6 procent per år.

– Vi har tidigare betraktat utvecklingen som en tillfällig företeelse. Men med den befolkningsökning vi nu ser är investeringsökningarna en del av en långsiktig trend som fortsätter åtminstone ett decennium framöver, säger Mattias Bokenblom, forskningsansvarig hos Kommuninvest.

Fastigheter och bostäder får hälften
Mest investeras det i storstadsregionerna men det är i de större kommuner utanför storstadsregionerna som investeringarna ökar snabbast.  De fyra kommuner som investerade mest per invånare under 2013 var Vimmerby, Karlskoga, Västerås och Lund. Investeringar i kommunal infrastruktur, bostäder och fastigheter får även i årets rapport den största investeringsvolymen.

Stora samhällsvärden skapas
Även om investeringarna i stor utsträckning finansieras med lånade medel, så skapar det också värdefulla tillgångar. Det bokförda värdet av kommunsektorns anläggningstillgångar överstiger 1 000 miljarder kronor, vilket är dubbelt så mycket som den externa låneskulden.

– I debatten kring den kommunala skuldsättningen kan det vara intressant att lyfta fram de här värdena. Variationerna är stora, men generellt gäller att ju större kommun desto större övervärden, säger Mattias Bokenblom.

Det faktiska marknadsvärdet på dessa tillgångar är svårt att uppskatta eftersom tillgångarna är spridda över flera olika tillgångsslag, och i flera fall varken kan eller ska avyttras. Men Kommuninvest har tittat närmare på 30 av de största kommunernas bostadsbolag. Enbart i dessa bolags balansräkningar finns övervärden om 200 miljarder kronor.

 Kommunsektorns investeringar 2015

Ladda ner tidigare rapporter här.

För mer information
Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Om Kommuninvest
Kommuninvest är kommunsektorns eget låneinstitut, gemensamt ägt av 280 svenska kommuner och landsting. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar 45 procent av den kommunala låneskulden.

Information till redaktören
Rapporten ”Kommunala investeringar 2015” är en del av Kommuninvests löpande uppföljning och bevakning av kommunsektorns finansiella aktiviteter. Underlaget är unikt eftersom investeringarna analyseras utifrån ett koncernperspektiv, det vill säga inklusive de kommunala verksamheter som bedrivs i bolagsform.

Rapporten presenteras vid ett seminarium i Almedalen tisdag den 30 juni kl. 15.30-16.45. Plats: Kommuninvests lounge, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen. Ingen föranmälan behövs. För mer information se www.kommuninvest.se/almedalen