Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Pressmeddelande: Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2015: Kommunala investeringsbehov driver på utlåningstillväxt

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade kraftigt sina utlåningsvolymer under första halvåret. Kommuninvest har även stärkt det egna kapitalet, visar delårsrapporten för de första sex månaderna.  Rörelseresultatet uppgick till 68,9 (419,0) miljoner kronor. Den 30 juni 2015 var utlåningen 242 (223) miljarder kronor.

 

1 januari – 30 juni 2015 i sammanfattning

  • Stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar påverkar investerings- och upplåningsbehov inom kommunsektorn. Kommuninvests utlåning ökade till 242 088,9 (222 803,7) mnkr.
  • Kommuninvest stärkte sin ställning som största långivare till Sveriges kommuner och landsting/regioner. Kommuninvests andel av kommunsektorns totala upplåning uppskattas till 48 (44) procent vid utgången av perioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till 68,9 (419,0) mnkr. Resultatet har påverkats av den utvecklade modellen för kapitaluppbyggnad, där särskilda medlemsinsatser i högre utsträckning kommer att ersätta kapitaluppbyggnad via resultatet.
  • Under perioden har aktiekapitalet ökat med 680,0 (650,0) mnkr genom nyemissioner. Detta återspeglar ägarnas ambitioner om att möta kommande kapitalkravsregler om bruttosoliditet år 2018.
  • Balansomslutningen var 350 850,2 (312 052,1) mnkr och räntenettot 370,6 (466,7) mnkr.
  • Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 42,1 (34,6) procent, primärkapitalrelationen till 42,1 (34,6) procent och den totala kapitalrelationen till 60,2 (49,3) procent. Det egna kapitalet ökade till 3 070,7 (2 375,4) mnkr.
  • Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 0,67 (0,76) Inklusive det förlagslån som emitterats till Kommuninvest ekonomisk förening uppgick bruttosoliditetsgraden till 0,96 (1,09) procent[1].
  • Kommuninvest ekonomisk förening hade vid utgången av perioden 280 (280) medlemmar, varav 272 (272) kommuner och 8 (8) landsting.

 

Kommentar från VD Tomas Werngren

  • Utlåningsökningen visar att vi lever upp till vårt uppdrag: att bidra till att svenska kommuner och landsting på ett effektivt sätt kan fortsätta utveckla den svenska välfärden.
  • Kommuninvests ägare har en tydlig plan för att möta det framtida kravet på bruttosoliditet, det visar såväl periodens kapitalåtgärder som besluten tagna vid årsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Ladda ner Kommuninvest Delårsrapport 2015 här


Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2015 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående period (1 januari–30 juni 2014). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2014.

 

Om Kommuninvest
Kommuninvest i Sverige AB ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att främja deras finansverksamhet genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kunskapsutveckling och samverkan. Kommuninvest är den svenska kommunsektorns största kreditgivare.

 

Frågor besvaras av:
Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Vice verkställande direktör Maria Viimne, tel. 070-333 69 02

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

 

[1] Villkoren för förlagslånet är sådana att det enligt CRR ej får medräknas som primärt kapital. Kommuninvests avsikt är att i god tid före utgången av 2017 ha ersatt det befintliga förlagslånet med ett nytt förlagslån eller med annan kapitalform som kan medräknas som primärt kapital.