Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest ger ut största gröna obligationen hittills i svenska kronor

Kommuninvest gav på tisdagen ut den hittills största gröna obligation som emitterats i svenska kronor. Totalt 5 miljarder kronor lånades upp från svenska och utländska investerare, efter en övertecknad transaktion där orderboken uppgick till över 13 miljarder kronor. Bland placerarna ingick Folksam, tyska KfW, SPP Storebrand samt Sjunde AP-fonden. Några av de kommunala klimat- och miljöprojekt som finansieras via den gröna obligationen är Halmstads optiska sophanteringsstation, de nya sammankopplade fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge samt en lång rad energisnåla hus byggda som SABO Kombohus. Det tidigare rekordet för en grön obligation i svenska kronor stod Fortum Värme för, med en emission om 2,5 miljarder kronor i maj 2015.

Kommuninvests gröna obligation kommer att användas för att finansiera ett 60-tal investeringsprojekt i fler än 40 svenska kommuner och landsting/regioner: Arvika, Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Falun, Finspång, Gävle, Halmstad, Huddinge, Järfälla, Kalmar, Karlsborg, Karlstad, Knivsta, Kristianstad, Kumla, Kungsbacka, Landstinget i Värmland, Lindesberg, Mjölby, Nykvarn, Region Jämtland Härjedalen, Salem, Sjöbo, Skara , Skellefteå, Stockholm, Södertälje, Torsby, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Umeå, Vaggeryd, Vingåker, Växjö, Åre, Älmhult och Örebro.

Totalt har Kommuninvest godkänt 14,5 miljarder kronor i Gröna lån, varav merparten, 82 procent, omfattar projekt inom förnybar energi och gröna byggnader. Kommuninvests första gröna obligation, om 600 miljoner dollar, gavs ut i mars 2016.

Kommentar från Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar på Kommuninvest:

– Vi har en längre tid siktat på att ge ut en grön obligation i svenska kronor och tycker detta blev en fantastisk debut. Orderboken visar på ett starkt stöd från svenska investerare, vilket var en målsättning, men den inkluderar också ett antal betydande internationella placerare. Prissättningen blev i linje med våra förväntningar, och sattes slutligen till 2 baspunkter under vår svenska benchmark-kurva. Det gläder oss att investerare är villiga att betala ett premium för gröna obligationer.

– Med de två gröna obligationer vi emitterat hittills i år, har vi tydligt introducerat gröna obligationer i både dollar och kronor i vårt upplåningsprogram. Vi ser fram emot att ge ut fler gröna obligationer i framtiden.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, är övertygad om att kommunsektorn kan ge väsentliga bidrag till skapandet av en grön finansmarknad, vilket ses som ett viktigt inslag för att nå de globala klimatmålen.

– Kommunsektorn investerar för långt över 100 miljarder kronor varje år, ofta i klimat- och miljörelaterade projekt som byggnader och energiinfrastruktur, säger han. Att så många kommuner nu väljer Gröna lån för sina investeringar vittnar om ett starkt intresse för att synliggöra de åtgärder man vidtar för att hantera lokala och globala klimatutmaningar.

Utlåningschefen Björn Söderlundh uppskattar att 15-20 procent av Kommuninvest totala utlåning kan vara grön inom några år, eller cirka 40-50 miljarder med aktuell utlåningsvolym.

– I en stor del av svenska kommuners investeringar finns ett tydligt fokus på hållbarhet och miljönytta, säger Björn Söderlundh. Många kommuner är intresserade av att kunna erhålla en miljömärkning på lån som finansierar dessa investeringar.


Varför gröna obligationer?

Vid FN:s globala miljökonferens i Paris i december förra året (COP 21) enades världens länder om att försöka begränsa den globala temperaturökningen till högst 2 grader och helst 1,5 grader. I september i år meddelade USA och Kina att de ratificerat avtalet, några veckor senare följde Europaparlamentet efter. När nu världens två största utsläppsländer och Europas länder godkänt avtalet kan det träda i kraft redan i år.

Enighet råder om att stora investeringar behöver göras för att nå de globala miljö- och klimatmålen. Dessutom måste investeringsmönster förändras, så att traditionella, fossilbaserade investeringar undviks och miljö- och klimatvänliga investeringar främjas.

Gröna obligationer, dvs. räntebärande värdepapper där upplånade medel används till särskilt identifierade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt, har lyfts fram som en möjlig väg för att kanalisera ytterligare resurser till omställningen till ett hållbart samhälle. Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill placera i projekt som minskar klimatbelastningen och främja en hållbar samhällsutveckling.

Kommuninvests gröna obligationer har köpts av flera välkända investerare med placeringsmandat för gröna obligationer, som Fjärde AP-fonden, pensionsfonden för lärare i Kalifornien (CalSTRS) samt FN-anställdas pensionsfond (UNJSPF). Bland investerarna vid tisdagens gröna obligation i svenska kronor ingick Alecta, Tredje AP-fonden, Danske Capital, Folksamgruppen, Nordea Asset Management, KfW, SBAB, Sjunde AP-Fonden, SPP Storebrand och Öhman.

En sammanställning från publikationen Environmental Finance visar att gröna obligationer till ett värde av mer än 150 miljarder USD har emitterats, i över 20 valutor och i alla världsdelar. I takt med att alltfler investerare integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier väntas marknaden fortsätta växa snabbt.

Kommuninvests roll som möjliggörare för kostnadseffektiva gröna finansieringslösningar för offentliga investeringar har uppmärksammats av OECD i rapporten “Green Bonds: Country Experiences, Barriers and Options”. Rapporten publicerades 2016 till stöd för G20-ländernas särskilda arbetsgrupp för grön finansiering, G20 Green Finance Study Group.

 

Främjar kompetensutveckling och samverkan

Kommuninvests ramverk för Gröna obligationer har utvecklats i nära samarbete med miljöexperter från Borås, Göteborg, och Örebro kommuner, Uppsala Läns Landsting samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dessa experter ingår också i den miljökommitté som utvärderar och godkänner de projekt som kan ingå för finansiering med Gröna obligationer.

– Vår erfarenhet är att arbetet med gröna obligationer och gröna lån främjar samarbete och ökad, ömsesidig förståelse mellan finans- och miljöavdelningar, säger Hanna Arneson, hållbarhetsstrateg på Örebro kommun och en av kommittémedlemmarna. Dessutom ökar möjligheten att sprida kunskap om kommunsektorns miljöarbete och därigenom inspirera andra samhällsaktörer att fördjupa sitt engagemang.

Beviljade Gröna lån per 18 oktober

FÖRNYBAR ENERGI Lånebelopp, mnkr Investeringen avser
Borås Stad 1 400 Sobacken – nytt kraftvärmeverk med biobränsleeldning
Södertörns Energi AB 1 250 Fjärrvärme Södertörn, Stockholm
Karlstad kommun 900 Heden 3, sista utfasning av fossilt bränsle i fjärrvärmeanläggning
Skellefteå Stadshus 650 Vindkraft, Blaiken etapp 2 och 3
Botkyrka kommun 410 Investering i fjärrvärme
Karlskoga Energi & Miljö AB  250 Producerar elkraft i 24 vattenkraftverk
Huddinge kommun 250 Investering i fjärrvärme
Mjölby-Svartådalen Energi AB 215 Investering i kraftvärmeverk
Eskilstuna kommun 165 Fyra vindkraftturbiner
Lessebo kommun 150 Utbyggnad av fjärrvärme
Umeå Energi Sol vind och vatten AB 123 Tre vindkraftverk i Granbergets vindkraftverkspark
Gävle 120 Forsbacka biogasanläggning, produktion av biogas från i huvudsak matavfall.
Falu Energi o Vatten AB 82 Fem vindkraftverk på Tavelberget
Kumbro Vind AB 62 Nybyggnad av vindkraftverksparker
Arvika Kraft AB 60 Inköp av 26 vattenkraftstationer med tillhörande dammar
Bio Endev AB 54 Industriell utvecklingsanläggning för torrefiering
Biogasbolaget i Mellansverige AB 49 Biogasanläggning vid Mosseruds återvinningscentral, för produktion av fordonsgas.
Region Jämtland Härjedalen 37 Vindkraftverk
Falu Energi o Vatten AB 30 Fem vindkraftverk på Högberget vid Sörskog
Arvika Kraft AB 15 Byggnation av en av Sveriges största solcellsparker
     
ENERGIEFFEKTIVISERING    
Karlskoga Energi & Miljö AB  190 Energieffektivisering inom huvudsakligen fossilbränslefria energisystem 
Arvika Fjärrvärme AB 127 Köp av fjärrvärmebolag med tillhörande panna och ledningssystem
Falu Energi o Vatten AB 64 Sammankoppling av fjärrvärme mellan Falun och Borlänge
Trollhättans Tomt AB 5 Energieffektivisering i två kommunala fastigheter.
     
GRÖNA BYGGNADER & ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGGNADER
Landstinget i Värmland 1 050 Nytt operationscenter vid Centralsjukhuset i Karlstad
Landstinget i Värmland 724 Vårdbyggnad för medicinsk service och internmedicinsk vård
AB Bostaden i Umeå 675 Nyproduktion av lågenergihus, inklusive Hållbara Ålidhem
Skara kommun 338 Nya Viktoriaskolan
Järfälla kommun 317 Herrestaskolan i Barkabystaden
Växjö Kommunföretag AB 310 Nybyggnad av skola
Umeå kommun 300 Tre nya förskolor, två skolor
AB Bostaden i Umeå 276 Energirenoveringar i flerbostadshus, inklusive Hållbara Ålidhem
Umeå kommun 268 Specialbyggnader för idrott, vård & förvaltning
Älmhults kommun 215 Nybyggnad av skola, passivhus
Kommunfastigheter i Knivsta AB 164 Högåsskolan, Sveriges första skola byggd som passivhus.
Sjöbohem 151 Nybyggnad av simanläggning
Eksta Bostads AB 119 Vallda Heberg äldreboende, passivhus
Fastigheter i Linde AB 104 Ålkilsbacken – 70 hyresrätter
Karlsborgsbostäder 100 52 nya lägenheter
Eksta Bostads AB 77 Vallda Heberg marklägenheter, passivhus
Finspångs kommun 70 Investering i 32 nya miljövänliga lägenheter.
Trollhättans Tomt AB 55 Innovatum, kontorsfastighet med stomme av trä
Växjö Kommunföretag AB 50 Nybyggnad av förskola
Årehus AB 44 Ny förskola i Undersåker
Trollhättans Tomt AB 43 Nybyggnad av skola/förskola
Malå kommun 37 Investering av SABO Kombohus
Trosabygdens bostäder AB 33 SABO Kombohus, 16 lägenheter
Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB 30 Investering i miljövänliga byggnader
Kristiandstadbyggen 26 SABO Kombohus, 16 lägenheter
Härjegårdar Fastighets AB 25 Nybyggnad av flerbostadshus
Torsby bostäder 25 23 nya hyreslägenheter i Torsby
Vingåkershem 21 SABO Kombohus, 14 lägenheter centralt i Vingåker
Halmstads kommun 20 Investering i miljövänliga byggnader
     
KOLLEKTIVTRAFIK    
Trelleborgs kommun 241 Medfinansiering för Trelleborgsbanan
Kifab i Kalmar AB 100 Fastighet för tågunderhåll
Umeå kommun 76 Ultrasnabbladdade elbussar i kollektivtrafiken
     
AVFALLSHANTERING    
Halmstad kommun 125 Anläggning för optisk avfallssortering vid Kristinehed
     
VATTENHANTERING    
Borås stad 1 100 Nytt avloppsreningsverk vid Sobacken
SYVAB 268 Nytt miljötillstånd med ytterligare skärpta utsläppskrav.
Falu Energi o Vatten AB 217 Ny dricksvattenförsörjning i Falu kommun
Karlskoga Energi & Miljö AB  35 Reningsverket ombyggt för att klara EU krav beträffande kväverening
Projekt kan beviljas inom 8 olika kategorier: Förnybar energi, Energieffektivisering, Gröna byggnader, Kollektivtrafik, Avfallshantering, Vattenhantering, Anpassningsåtgärder och Miljöåtgärder


För mer information

Se Press Points (på engelska) på Kommuninvests hemsida

Läs mer om våra gröna obligationer här.


Bilder

Högupplösta bilder på Kommuninvests miljökommitté, inklusive bildtexter, finns här (se längst ned på sidan, filstorlek ca 50 MB).


Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 274 kommuner och 10 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 370 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer/Hållbarhetschef, Kommuninvest i Sverige AB, mobil: 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12, anders.gange@kommuninvest.se