Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest vinner utmärkelse för grön finansieringsmodell

Kommuninvest har utsetts till årets bästa emittent av gröna obligationer i Europa, för sitt arbete med att synliggöra den svenska kommunsektorns bidrag till att möta miljö- och klimatutmaningarna. Utmärkelsen, ”Best Green Bond Issuer Europe 2016” kommer från den internationella kapitalmarknadspublikationen Capital Finance International.

Kommuninvests gröna obligationer används för att finansiera ett 60-tal investeringsprojekt i fler än 40 svenska kommuner och landsting/regioner. Hittills har totalt 14,5 miljarder kronor godkänts, till ett 60-tal investeringsprojekt, bland annat Halmstads optiska sophanteringsstation, de nya sammankopplade fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge samt en lång rad energisnåla hus byggda som SABO Kombohus.

Det är under 2016 som den stora grupp kommuner som ingår i Kommuninvest-samarbetet har börjat emittera gröna obligationer, för att låna pengar som gynnar miljön och klimatet. Tidigare har bland annat Göteborg, första stad i världen att ge ut en grön obligation, och Örebro, varit aktiva med denna nya, snabbt växande, finansieringsform.

I mars gav Kommuninvest ut sin första gröna obligation, med en volym om 600 miljoner USD var det den största gröna obligation som hittills emitterats i de nordiska länderna. I mitten av oktober kom den andra gröna obligationen, nu i svenska kronor. Med en volym om 5 miljarder kronor var det den största gröna obligation som hittills emitterats i svenska kronor. Bland placerarna ingick Folksam, tyska KfW, SPP Storebrand samt Sjunde AP-fonden.

Utmärkelsen som ”Best Green Bond Issuer” ges enligt Capital Finance International till organisationer som ger betydande bidrag till klimatomställningen och som skapar verkligt värde för alla intressenter.

Kommentar från Björn Bergstrand, Hållbarhetschef på Kommuninvest:
– Vinnarna av detta pris är egentligen alla de drygt 40 kommuner och landsting som valt att finansiera sina miljö- och klimatrelaterade investeringar med gröna lån från Kommuninvest, dessa är helt avgörande för att Kommuninvest ska kunna emittera gröna obligationer. Jag vill också rikta ett stort tack till medlemmarna av Kommuninvests miljökommitté, som granskar vilka investeringsprojekt som kan godkännas för gröna lån.

– Att så många kommuner nu väljer Gröna lån för sina investeringar vittnar om ett starkt intresse för att synliggöra de åtgärder man vidtar för att hantera lokala och globala klimatutmaningar.

Kommuninvests arbete med gröna lån och gröna obligationer har även uppmärksammats av tidningarna Euromoney och Global Capital. Vid deras årliga konferens – Sustainable & Responsible Capital Markets Forum – i Amsterdam i september nominerades Kommuninvest som vinnare i två kategorier: ”Public sector Green/SRI Bond Deal of the Year” samt ”Most impressive Government Bond Agency, Green/SRI issuer”.

Varför gröna obligationer?
Vid FN:s globala miljökonferens i Paris i december förra året (COP 21) enades världens länder om att försöka begränsa den globala temperaturökningen till högst 2 grader och helst 1,5 grader. I september i år meddelade USA och Kina att de ratificerat avtalet, några veckor senare följde Europaparlamentet efter. När nu världens två största utsläppsländer och Europas länder godkänt avtalet kan det träda i kraft redan i år.

Enighet råder om att stora investeringar behöver göras för att nå de globala miljö- och klimatmålen. Dessutom måste investeringsmönster förändras, så att traditionella, fossilbaserade investeringar undviks och miljö- och klimatvänliga investeringar främjas.

Gröna obligationer, dvs. räntebärande värdepapper där upplånade medel används till särskilt identifierade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt, har lyfts fram som en möjlig väg för att kanalisera ytterligare resurser till omställningen till ett hållbart samhälle. Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill placera i projekt som minskar klimatbelastningen och främja en hållbar samhällsutveckling.

Kommuninvests gröna obligationer har köpts av flera välkända investerare med placeringsmandat för gröna obligationer, som Fjärde AP-fonden, pensionsfonden för lärare i Kalifornien (CalSTRS) samt FN-anställdas pensionsfond (UNJSPF). Bland investerarna vid tisdagens gröna obligation i svenska kronor ingick Alecta, Tredje AP-fonden, Danske Capital, Folksamgruppen, Nordea Asset Management, KfW, SBAB, Sjunde AP-Fonden, SPP Storebrand och Öhman.

En sammanställning från publikationen Environmental Finance visar att gröna obligationer till ett värde av mer än 150 miljarder USD har emitterats, i över 20 valutor och i alla världsdelar. I takt med att alltfler investerare integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier väntas marknaden fortsätta växa snabbt.

Kommuninvests roll som möjliggörare för kostnadseffektiva gröna finansieringslösningar för offentliga investeringar har uppmärksammats av OECD i rapporten Green Bonds: Country Experiences, Barriers and Options. Rapporten publicerades 2016 till stöd för G20-ländernas särskilda arbetsgrupp för grön finansiering, G20 Green Finance Study Group.

För mer information
Pressrelease från CFI: Press Points (på engelska)
Pressrelease från CFI: Best Green Bond Issuer Europe 2016 Award (på engelska)

Information på Kommuninvests hemsida:
Gröna obligationer
Avtalade Gröna lån

Kontaktinformation
Björn Bergstrand, Hållbarhetschef
Kommuninvest i Sverige AB
Mobil: 0708-86 94 76
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se