Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2016: Fortsatt kapitaluppbyggnad inför bruttosoliditetskrav

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer, levererade ett stabilt resultat och har stärkt det egna kapitalet, visar bokslutskommunikén för 2016. Rörelseresultatet uppgick till 398 (655) miljoner kronor och den rapporterade bruttosoliditetsgraden var 1,56 (0,87) procent. Den 31 december 2016 var utlåningen 277 (254) miljarder kronor.

2016 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Sektorns upplåning ökade dock mindre än förväntat under 2016 beroende på goda resultat i de kommunala bolagen, tillförsel av migrationsrelaterade statliga medel, ökat likviditetsfokus på grund av minusränta samt kapacitetsbrist framförallt inom byggsektorn.

Kommuninvests utlåning ökade till 276 982,1 (254 421,7) mnkr. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och landsting/regioner, med en bedömd marknadsandel om 48 (46) procent av kommunsektorns totala upplåning.

Under året ökade det egna kapitalet med 2 169,7 mnkr till 6 514,0 (4 344,3) mnkr. Ökningen var huvudsakligen en effekt av att särskilda medlemsinsatser från medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening tillförts Kommuninvest i Sverige AB som nytt aktiekapital. Kapitaluppbyggnaden föranleds av kommande bruttosoliditetskrav.

Rörelseresultatet uppgick till 398,2 (655,5) mnkr.

Balansomslutningen var 361 725,4 (340 626,3) mnkr och räntenettot 762,0 (798,5) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 103,7 (44,6) procent, primärkapitalrelationen till 103,7 (44,6) procent och den totala kapitalrelationen till 122,1 (59,8) procent.

Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 1,56 (0,87) procent. Inklusive det förlagslån som emitterats till Kommuninvest ekonomisk förening uppgick bruttosoliditetsgraden till 1,84 (1,16) procent[1].

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid årets slut totalt 286 (280) medlemmar, varav 275 (272) kommuner och 11 (8) landsting. Under året tillkom 6 (0) nya medlemmar: Kävlinge kommun, Partille kommun, Sollentuna kommen, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg samt Västerbottens läns landsting.

Kommentar från VD Tomas Werngren

  • Kommunsektorn är inne i en period av stora och omfattande välfärdsinvesteringar. Att kunna möta investeringsbehoven på ett hållbart sätt kommer att vara centralt för att möta de framtida utmaningarna.
  • Kommuninvest uppnådde under 2016 målet om en kapitalisering motsvarande 1,5 procents bruttosoliditetsgrad. Våra ägare har genom sina kapitalåtgärder visat att de vill att Kommuninvest-samarbetet ska kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med effektiv och trygg investeringsfinansiering. Hög kundnöjdhet och en god resultatutveckling skapar en bra plattform för våra fortsatta ansträngningar, där kundnyttan står i fokus.

  Ladda ner den fullständiga Kommuninvest Bokslutskommuniké 2016

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2017 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 december 2015). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2015.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 287 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan, efter att Mölndals stad i januari 2017 blev medlem. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef, CFO, Johanna Larsson, tel. 070-516 78 33

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Villkoren för förlagslånet är sådana att det enligt CRR ej får medräknas som primärt kapital. Kommuninvests avsikt har varit att före utgången av 2017 ersätta det befintliga förlagslånet med ett nytt förlagslån eller med annan kapitalform som kan medräknas som primärt kapital. Nyligen publicerade förslag från EU-kommissionen rörande bruttosoliditet kan dock komma att innebära förändrade bruttosoliditetskrav för Kommuninvests del. Se vidare sidan 10 i bokslutskommunikén.