Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest publicerar sin första rapport för gröna obligationer

Kommuninvest har publicerat sin första s.k. Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende effekten av de investeringsprojekt som finansieras med gröna obligationer. Kommuninvest började erbjuda Gröna Lån till sina kunder i juni 2015 och har därefter byggt upp en portfölj av närmare 20 miljarder kronor i Gröna Lån. Under 2016 emitterade Kommuninvest två gröna obligationer, varav båda var de hittills största från en nordisk emittent.

 

Rapporten i sammanfattning

  • Två gröna obligationer har hittills emitterats, den första i USD om 600 miljoner USD och den andra i SEK om 5 miljarder kronor, för ett totalt utestående värde av 10,0 miljarder kronor per 31 december 2016.
  • Totalt 17,8 miljarder kronor hade beviljats till 81 gröna investeringsprojekt per 31 december 2016, varav 14,5 miljarder kronor hade utbetalts.
  • Förnybar energi: 8,6 mdkr i åtaganden (7,1 mdkr i utbetalningar) till 27 projekt förväntas generera 1,7 TWh i årlig produktion av förnybar energi, eller lika mycket energi som ett genomsnittligt europeisk kolkraftverk. Detta motsvarar undvikande av ca 395 700 ton i årliga CO2-utsläpp, eller lika mycket som att ta bort cirka 85 000 bilar från vägarna.
  • Gröna byggnader: 6,6 mdkr i åtaganden (6,0 mdkr i utbetalningar) till 41 projekt, vilket förväntas generera 14,8 GWh i energibesparingar och en årlig förväntad minskning av CO2-utsläpp motsvarande 2 020 ton. Energibesparingen motsvarar årsförbrukningen 150 000 kvm kontorsyta, eller ungefär 1,5 gånger ytan i Sveriges största shoppinggalleria, Mall of Scandinavia.
  • Energieffektivitet i energisystem: 0,2 mdkr i åtaganden (0,2 mdkr i utbetalningar) till tre projekt förväntas resultera i årliga besparingar i CO2-utsläpp motsvarande 21 510 ton. Detta motsvarar att ~3 500 svenskar blir helt koldioxidneutrala. Projekten relaterar till energieffektivitetsåtgärder i lokala fjärrvärmesystem.
  • Vatten och avloppshantering, kollektivtrafik, avfallshantering: 2,4 miljarder i åtaganden (Mdr 1,2 i utbetalningar) till 10 projekt. Effekterna av dessa projekt omfattar:

– en minskning av skadliga ämnen från avloppsrening och utbyggnad av kommunalt avlopp till ytterligare 23.000 personer (personekvivalenter);

– ökad kapacitet i lokal kollektivtrafik och 6 miljoner undvikta bilkilometer;

– förbättrad avfallshantering och energiutvinning genom optisk sortering.

 

Ladda ned Kommuninvest Green Bonds Impact Report, December 2016 (finns enbart på engelska)

 

Om Kommuninvests ramverk för gröna obligationer

Under sitt ramverk för gröna obligationer, lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering. I mitten av mars 2017 hade Kommuninvest beviljat gröna lån till ett totalt värde om 19,4 miljarder kronor, för cirka 95 investeringsprojekt i ett 50-tal svenska kommuner och landsting/regioner.

Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor. Mot bakgrund av investeringstakt och inriktningen för svenska kommunala investeringar, Kommuninvest räknar med att öka sin gröna låneportfölj från för närvarande cirka 5 procent till 15-20 procent inom några år.

Kommuninvests roll för att förse kommunsektorn med kostnadseffektiv finansiering har uppmärksammants av OECD i sin rapport “Green Bonds: Country Experiences, Barriers and Options” som publicerades 2016 för G20:s Green Finance Study Group.

 

Mer information

Läs mer om våra gröna obligationer

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus etc. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har Kommuninvest-samarbetet bidragit till att sänka kommunsektorns lånekostnader med många miljarder kronor. För närvarande 277 kommuner och 11 landsting / regioner medlemmar i detta frivilliga samarbete. Med totala tillgångar på cirka 350 miljarder kronor, är Kommuninvest den största långivaren till den kommunala sektorn och det sjätte största kreditinstitutet i Sverige. Huvudkontoret ligger i Örebro.

Kontaktinformation

Björn Bergstrand
Senior Investor Relations Manager / Hållbarhetschef
tel: +46 (0) 70-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se