Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2017: Fortsatt hög kommunal investeringstakt ökar efterfrågan på krediter

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 7 (5) procent under första halvåret, visar delårsrapporten. Kommuninvest har även stärkt det egna kapitalet till 6,9 (6,5) miljarder kronor. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 523,7 (14,0) miljoner kronor. Den 30 juni 2017 var utlåningen 297 (277) miljarder kronor.

1 januari – 30 juni 2017 i sammanfattning

  • Stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar påverkar investerings- och upplåningsbehov inom kommunsektorn. Kommuninvests utlåning ökade till 296 600,0 (276 982,1) mnkr.
  • Kommuninvest är största långivare till Sveriges kommuner och landsting/regioner, och ställningen har stärkts något. Kommuninvests andel av kommunsektorns totala upplåning uppskattas till 49 (48) procent vid utgången av perioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till 523,7 (14,0) mnkr. Rörelseresultatet har påverkats av orealiserade marknadsvärdesförändringar om 230,1 (-257,7) mnkr.
  • Aktiekapitalet har under perioden ökat med 682,9 (1 490,7) mnkr genom nyemission. Detta återspeglar Kommuninvest ekonomisk förenings ambitioner om att möta kommande kapitalkravsregler om bruttosoliditet år 2018.
  • Balansomslutningen var 383 980,7 (361 725,4) mnkr och räntenettot 424,4 (372,7) mnkr.
  • Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 141,1 (103,7) procent, primärkapitalrelationen till 141,1 (103,7) procent och den totala kapitalrelationen till 163,4 (122,1) procent. Det egna kapitalet ökade till 6 929,4 (6 514,0) mnkr.
  • Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 1,65 (1,56) procent. Inklusive det förlagslån som emitterats till Kommuninvest ekonomisk förening uppgick bruttosoliditetsgraden till 1,91 (1,84) procent[1]. Målet är en kapitalisering motsvarande 1,5 procents bruttosoliditetsgrad, med beredskap för högre nivåer.
  • Kommuninvest ekonomisk förening fick under perioden två nya medlemmar och hade per 30 juni 2017 288 (286) medlemmar, varav 277 (275) kommuner och 11 (11) landsting.

[1] Villkoren för förlagslånet är sådana att det enligt CRR ej får medräknas som primärt kapital. Kommuninvests avsikt har varit att före utgången av 2017 ersätta det befintliga förlagslånet med ett nytt förlagslån eller med annan kapitalform som kan medräknas som primärt kapital. Förslag från EU-kommissionen rörande bruttosoliditet kan dock komma att innebära förändrade bruttosoliditetskrav för Kommuninvests del. Se vidare sidan 10 i delårsrapporten.

Kommentar från VD Tomas Werngren

– Stark tillväxt i svenska kommuner och landsting/regioner fortsätter att driva på investeringar och upplåningsbehov. Trots historiskt stora överskott är god ekonomisk hushållning av fortsatt högsta prioritet för sektorn. Kommuninvests utlåningsökning och kapitalförstärkning visar att medlemmarna värdesätter Kommuninvest-samarbetet.

Ladda ner rapporten som PDF

Webb-version av rapporten

 

 

 

 

 

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående period (1 januari–30 juni 2016). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2016.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 385 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se