Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest publicerar 2017 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, publicerar idag sin andra granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

Kommuninvest emitterade sin första gröna obligation i mars 2016, om 600 miljoner dollar, och har sedan dess emitterat ytterligare två gröna obligationer, 5 miljarder kronor i oktober 2016 och 500 miljoner dollar i maj 2017. De gröna obligationerna finansierar utlåning till kommunala investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Per 30 september 2017 hade Kommuninvest godkänt totalt cirka 25 miljarder kronor till drygt 140 investeringsprojekt i ett 80-tal svenska kommuner och landsting.

Kommuninvests ramverk för gröna obligationer ansluter sig till de rekommendationer som utfärdats av Green Bond Principles (GBP). GBP rekommenderar emittenter att använda sig av extern granskning för att styrka att deras gröna obligationer uppfyller de viktigaste kriterierna i principerna för gröna obligationer, för att ge investerare och andra intressenter tillgång till ett utlåtande från en oberoende part.

Kommuninvest genomför sådan extern granskning på två sätt. Till att börja med har ramverket en second opinion från Cicero, det Oslo-baserade klimat- och miljöforskningsinstitutet. Ciceros second opinion hittar du längre på Kommuninvests hemsida, under Gröna obligationer.

Kommuninvest anlitar vidare sin externrevisor för att verifiera användningen av de medel som erhålls vid emission av gröna obligationer. Den första granskningen genomfördes i mars 2016. Den andra granskningen, som har legat till grund för den rapport som publiceras idag, genomfördes i augusti 2017.

Rapporten genomfördes i enlighet med SNT4400 ”Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information.” Rapporten, inklusive listan över de lån som ingick i granskningen, finns för nedladdning nedan. Rapporten publiceras enbart på engelska.

För kännedom så har, efter sammanträde i Kommuninvests Miljökommitté för Gröna Obligationer den 26 september 2017, projekt nr 94 godkänts. Projekt nr 89 granskas för ytterligare dokumentation från låntagaren.

Avseende projekt 99 och 129 så anges negativa belopp i kolumn ”Still to borrow”. Detta är hänförligt lån till samma låntagare för flera projekt i samma projektkategori. Totalt utbetalt belopp för projekten överstiger inte totalt beviljat belopp. Sedan granskning genomfördes 24 augusti 2017 har detta korrigerats.

  Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2017

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på närmare 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef och Senior Investor Relations Manager, mobil 0708-86 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se