Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nordiska emittenter publicerar guide för effektrapportering från gröna obligationer

Tio nordiska offentliga emittenter publicerar idag en gemensam rapport om effektrapportering för gröna obligationer, s.k. impact reporting. Det främsta syftet är att skapa en plattform för effektrapportering för undertecknarna och andra nordiska offentliga emittenter men initiativtagarna hoppas även att den blir användbar även för privata emittenter samt för investerare i gröna obligationer. Rapporten lanserades vid en OECD-konferens om grön investeringsfinansiering i Paris den 24 oktober.

Rapporten har utvecklats av en grupp offentliga emittenter av gröna obligationer från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och är utformad som en praktisk användarguide. I gruppen ingår de kommunala låneinstituten Kommunalbanken (Norge), Kommuninvest (Sverige) och Municipality Finance (Finland); Svensk Exportkredit (SEK); samt sex svenska kommunala eller regionala emittenter, inklusive Göteborgs stad, Lunds kommun, Norrköpings kommun, Örebro kommun, Region Skåne och Stockholms läns landsting. Det danska kommunala låneinstitutet KommuneKredit har deltagit i utvecklingsarbetet, men avser ansluta sig till rapporteringsprinciperna senare.

Idén om ett harmoniserat tillvägagångssätt för effektrapportering uppstod när Kommuninvest påbörjade arbetet med sin egen effektrapportering, strax efter att ha emitterat sin första gröna obligation i mars 2016. Kommuninvest insåg att en harmonisering av effektrapporteringsprinciper skulle kunna gagna både emittenter och investerare, och tog initiativ till ett samarbete med en grupp andra nordiska emittenter.

– När det gäller gröna obligationer så kännetecknas nordiska offentliga emittenter av att vi finansierar såväl små som stora projekt och en bred palett av projektkategorier. Vi har också begränsade resurser för att arbeta med miljörapportering. Vi såg ett värde i att utveckla riktlinjer för effektrapportering som är anpassade till nordiska förhållanden, i tillägg till de internationella riktlinjer som finns på marknaden idag, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

– Genom detta harmoniseringsinitiativ bidrar vi till ökad transparens och en mer konsekvent hantering av effektrapportering för gröna obligationer från nordiska offentliga emittenter. Vi hoppas att den här guiden kommer att vara till nytta för såväl nordiska gröna obligationsutgivare som i andra geografer och även bland investerare. Det höjer ribban för effektrapportering från gröna obligationer och vi uppmuntrar andra emittenter att bygga vidare på detta så att marknaden kan fortsätta att utvecklas, säger Bergstrand.

Rapporten ger riktlinjer för hur miljönyttan för investeringar finansierade med gröna obligationer kan rapporteras. Den vägleder kring allmänna frågeställningar som att rapportera faktiskt utfall om så är möjligt, att särskilja mellan uppnådda och undvikta utsläpp samt att rapportera effekter i förhållande till den del som finansieras av gröna obligationer. Guiden rekommenderar även emittenter att rapportera effekt i förhållande till utbetalda och utestående belopp, i motsats till beviljat belopp.

– Det innebär att om utbetalningar till ett projekt görs successivt kommer den rapporterade miljöeffekten också att beaktas successivt. Om avbetalningar görs innebär det att emittentens rapporterade miljöpåverkan för ett projekt minskar, men det frigör finansieringskapacitet för nya projekt, säger Bergstrand.

Guiden ger förslag till relevanta mätvärden och indikatorer för åtta olika projektkategorier. Ansatsen bygger vidare på de rapporteringsmetoder som föreslagits av Green Bond Principles och en grupp multilaterala utvecklingsbanker, men lägger till indikatorer för kategorier som hållbara transporter och gröna byggnader.

Under utvecklingsarbetet har både det norska klimatforskningsinstitutet CICERO Center for International Climate Research, Nordiska Investeringsbanken, SEB och Credit Agricole samt ett antal investerare bidragit med synpunkter.

Undertecknarna vill att rapporten ska vara ett levande dokument, som regelbundet uppdateras. Gruppen uppmuntrar feedback och kommer att sträva efter att utveckla sin metodik för att tillhandahålla så relevant och lämplig effektrapportering som möjligt. Seminarium för att presentera rapporten för emittenter och investerare är hittills planerade för Paris, London, Frankfurt och Stockholm.

 Nordic Public Sector Issuers: Joint Position Paper on Green Bonds Impact Reporting

 

 

Kommentar från Chris Wigley, Senior Portfolio Manager, Mirova:
– Den här nya rapporten om effektrapportering svarar upp väl mot utvecklingen i marknaden mot ökad transparens. Det är genomtänkt och innovativ, och lyfter kunskapsnivån på detta område till nya höjder.

Kommentar från Christa Clapp, chef för klimatforskning, Cicero:
– Detta effektrapporteringsinitiativ är imponerande, aktuellt och mycket välkommet. Det kommer helt klart att underlätta en harmonisering av effektrapportering i den gröna obligationsmarknaden. Det kommer förhoppningsvis också att ge frö till diskussioner om hur man ska presentera effekter för investerare när dessa är svåra att bedöma.

Kommentaren från Ulf Erlandsson, Senior Portfolio Manager, Strukturinvest Fondkommission:
– Det här är ett verkningsfullt dokument för att sänka trösklarna till grön obligationsfinansiering. En samsyn kring gröna mätvärden och indikatorer, som föreslås i rapporten, förenklar också betydligt det förarbete som investerare behöver göra inför en investering i gröna obligationer.

Kommentar från Tanquy Claquin, chef för Sustainable Banking, Crédit Agricole:
– Öppenhet, tillförlitlighet och konsekvent data är avgörande för att ytterligare utöka marknaden för gröna obligationer och hållbar finansiering i allmänhet. I detta avseende är detta nordiska initiativ mycket användbart. Det kommer att tjäna emittenter, långt utanför undertecknargruppen, och bidra till bättre praxis i marknaden.

Kommentar från Christopher Flensborg, chef för klimat och hållbara finansiella lösningar, SEB:
– Den här rapporten är en milstolpe för att säkra en bättre dialog och göra det möjligt för investerare att förstå effekterna av sina investeringar. Det är initiativ som dessa som gör det möjligt för finansmarknaden att proaktivt kunna bidra till att bygga hållbara samhällen.

 

Kontaktinformation

Kommuninvest (huvudkontakt för frågor och kommentarer)
Björn Bergstrand
Hållbarhetschef/Chef för Medierelationer
tel: 0708 86 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Stockholms Läns Landsting
Frida Korneliusson
VD AB SLL Internfinans
tel: 0707 37 44 20
e-post: frida.korneliusson@sll.se