Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest uppdaterar 2017 års upplåningsprognos

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, har publicerat en uppdaterad upplåningsprognos för helåret 2017. Kommuninvest bedömer att total långfristig upplåning minskar till 75 mdkr, jämfört med tidigare kommunicerad upplåningsprognos om 90-95 mdkr.

Skälet till det minskade upplåningsbehovet är en ny strategi för hantering av tillgångar och skulder, s.k. Asset Liability Management (ALM), som införts under 2017.

Den nya ALM-strategin innebär i korthet:

  • Förbättrad matchning mellan tillgångar och skulder
  • Upplåningen styrs i ännu högre grad än tidigare av utlåningen
  • Förbättrad likviditet i likviditetsreserven och ökad anpassning i storlek till upplåningsförfall och omvärldsfaktorer.

Det minskade upplåningsbehovet under 2017 är en effekt av alla dessa faktorer.

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest, poängterar dock att Kommuninvest fortfarande förväntar sig en hög långsiktig tillväxt.

– Kommunala finansieringsbehov drivs i grunden av den starka svenska befolkningstillväxten och ökade investeringar i bostäder, lokaler, energiförsörjning och annan infrastruktur. Under första halvåret ökade Kommuninvests utlåning med 20 mdkr eller sju procent.

Den nya ALM-strategin syftar till att säkra en än mer kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar, där nyttan för Kommuninvests medlemmar har högsta prioritet.

– Vi optimerar upplåningsverksamheten inför kommande framtida tillväxt, så att Kommuninvest har bästa möjliga förutsättningar för värdeskapande för sina medlemmar och kunder. Anpassningen till den nya ALM-strategin är nu i huvudsak genomförd och framtida upplåningsvolym styrs av kommunernas lånebehov.

– Den förväntade tillväxten innebär att vårt svenska upplåningsprogram fortsätter växa och med samma kreditvärdighet som svenska staten ser alltfler investerare oss som ett komplement till statsobligationer när denna marknad minskat. Vi arbetar aktivt med åtgärder för att ytterligare förbättra likviditeten, och attraktiviteten, i programmet, säger Christian Ragnartz.

För 2018 bedömer Kommuninvest att den totala långfristiga nyupplåningen kommer uppgå till 85-100 miljarder kronor. Den långfristiga upplåningen kommer även framgent att ha fortsatt tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en upplåning om knappt 400 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, biträdande Chef för Skuldförvaltning
tel: 010-470 88 83, email: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer
tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se