Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar framgångsrikt upp 1 miljard USD

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 8 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Obligationen, som förfaller 22 april 2021, utbetalar en halvårsvis kupong om 2,375 procent och emitterades till en nivå om ca 24 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i januari 2021, motsvarande mid-swaps +4 räntepunkter. Den låga spreaden återspeglade goda upplåningsförhållanden och stark efterfrågan för Kommuninvest som emittent.

Orderboken, som översteg 2,1 miljarder dollar och inbegrep 57 internationella placerare, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker, var en av de största för Kommuninvest på flera år.

Christian Rangnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

– Det var en mycket lyckad internationell benchmark-upplåning för Kommuninvest, med en av de lägsta spreadarna vi sett på senare år. Det är roligt med så brett investerarintresse för svensk kommunsektor. Det är möjligt att efterfrågan påverkats positivt av de åtgärder som vidtas för att öka efterfrågan för Kommuninvests benchmarkobligationer.

Christian Ragnartz refererar bland annat till beslutet från Nasdaq, att från mars 2018 inkludera Kommuninvests svenska benchmarkobligationer i sitt bredaste obligationsindex, OMRXALL. Dessutom pågår ett antal initiativ för att ytterligare förbättra likviditeten.

Omräknat i svenska kronor och till rörlig ränta motsvarar räntan -0,53 procent under den första ränteperioden. Kommuninvest beviljar sedan 1 september 2015 utlåning med minusränta, som ett led i ambitionen att kostnadsfördelar i upplåningen alltid ska komma kommuner och landsting till del. Under perioden januari till juni 2017 år betalade Kommuninvest ut 77,1 miljoner kronor i minusränta.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 – 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

För mer information om transaktionen, se Press points (på engelska).

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på närmare 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer
tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se