Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests svenska benchmarkobligationer inkluderas i OMRXALL

Nasdaq har beslutat att inkludera Kommuninvests svenska benchmarkobligationer i sitt bredaste obligationsindex, OMRXALL. Beslutet har föregåtts av en konsultation där bl.a. Sveriges största tillgångsförvaltare tillfrågats.

OMRXALL är den svenska obligationsmarknadens viktigaste index, och används som benchmark för en stor andel av tillgångsförvaltningen på den svenska räntemarknaden.

– Sedan vårt svenska obligationsprogram lanserades 2010 har vi haft en tydlig och långsiktig strategi att etablera kommunobligationer som en naturlig och likvid del av den svenska obligationsmarknaden, säger Tomas Werngren, VD för Kommuninvest. Att nu även inkluderas i det bredaste marknadsindexet är en milstolpe och vi har därmed nått ett viktigt delmål.

Enligt Christian Ragnartz, chef för Kommuninvests skuldförvaltning, kan beslutet få en positiv effekt på efterfrågan av de svenska benchmarkobligationerna. Dessutom pågår ett antal initiativ för att ytterligare förbättra likviditeten. Som exempel nämner Christian Ragnartz en ökad fokusering på strategiska upplåningsmarknader och benchmarkupplåningar, samt satsningar på ökad transparens och bredare marknadstäckning genom utländska market makers. Målet är att bli ett ännu tydligare komplement till svenska statsobligationer.

– Med samma kreditvärdighet (AAA) och regelmässiga behandling (level 1) som staten är likviditetspremien huvudfokus för vår upplåningsstrategi. En minskad likviditetspremie är avgörande för att långsiktigt kunna ge mervärde till våra medlemmar i form av lägre lånekostnader, säger han.

Med fortsatt minskat lånebehov från statens sida och en inbromsning av priserna på bostadsmarknaden, vilket dämpar bostadsinstitutens lånebehov, finns dessutom strukturella förutsättningar för en ökad efterfrågan på Kommuninvests obligationer.

– Vårt mål är att även Kommuninvests svenska obligationer ska handlas på nivåer relativt svenska staten som, över tid, motsvarar hur liknande organisationers obligationer i andra länder handlas mot sina respektive stater. Uppnås detta innebär det att skillnaden mot svenska statens lånekostnader kan minska med uppemot 20 till 30 baspunkter, säger han.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansierar bolaget över hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 600 miljarder kronor. Det svenska obligationsprogrammet uppgår till drygt 160 miljarder kronor i åtta obligationer, med förfall från 2018 till 2024, och förväntas bli cirka dubbelt så stort inom en tio års period.

Återförsäljare av Kommuninvests svenska obligationsprogram är idag Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. De av Nasdaq kommunicerade indexförändringarna införs från och med 12 mars 2018. Utöver det breda OMRX All Index (OMRXALL), kommer Kommuninvests obligationer även att ingå i indexen OMRX Bond All Index (OMRXBONDALL), OMRX Bond All 1-3 y Index (OMRXBOND13), OMRX Bond All 3-5 y Index (OMRXBOND35) samt OMRX Bond All 5- y Index (OMRXBOND5).

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 288 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvests utestående lånestock uppgår till cirka 400 miljarder kronor och bolaget är den störste långivaren till svenska kommuner och landsting. 2018 års lånebehov prognostiseras till 85-100 mdr kronor.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se