Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) bokslutskommuniké 2017: Stora kommunala investeringsbehov ger ökad utlåning

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB fortsatte under 2017 att växa, till följd av stora investeringsbehov bland kommuner och landsting/regioner. Bokslutskommunikén för 2017 visar att utlåningen ökade med 12 procent under året, till 310 (277) miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 1 123,8 (398,2) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,78 (1,56) procent.

2017 i sammanfattning
Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Sektorns upplåning ökade enligt Kommuninvests bedömning med 40 miljarder kronor under 2017 till 616 (576) miljarder kronor, motsvarande 13,2 (13,1) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning ökade till 310 147,3 (276 982,1) mnkr. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och landsting/regioner, med en bedömd marknadsandel om 50 (48) procent av kommunsektorns totala upplåning.

Under året ökade det egna kapitalet med 1 096,8 mnkr till 7 610,8 (6 514,0) mnkr. Ökningen var huvudsakligen en effekt av att förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening till Kommuninvest i Sverige AB konverterats till nytt aktiekapital.

Rörelseresultatet uppgick till 1 123,8 (398,2) mnkr, där variansen främst förklaras av förändringar i orealiserade marknadsvärdesförändringar. Exklusive marknadsvärdesförändringar uppgick rörelseresultatet till 697,8 (593,7) mnkr.

Balansomslutningen var 356 942,6 (361 725,4) mnkr och räntenettot 881,3 (762,0) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 212,4 (103,7) procent, primärkapitalrelationen till 212,4 (103,7) procent och den totala kapitalrelationen till 212,4 (103,7) procent.

Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 1,78 (1,56) procent. Kommuninvest bedömer sig med god marginal kunna möta det bruttosoliditetskrav som ska införas, se vidare avsnitt ”Bruttosoliditetskrav – Kommuninvests plan och förberedelser” i bokslutskommunikén. Efter konvertering av förlagslån till aktiekapital har Kommuninvests alternativa nyckeltal Bruttosoliditetsgrad inklusive förlagslån utgått.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid årets slut totalt 288 (286) medlemmar, varav 277 (275) kommuner och 11 (11) landsting/regioner. Under året tillkom 2 (6) nya medlemmar: Linköpings kommun och Mölndals Stad.

Kommentar från VD Tomas Werngren
– Kommuninvests verksamhet är i grund och botten icke-vinstdrivande, det ovanligt goda resultatet har till betydande del bokföringsmässiga förklaringar. Framgent förväntar vi oss minskande lånemarginaler och att Kommuninvests skalfördelar ska komma medlemmar och kunder tillgodo direkt via lägre räntor.

 – Att kunna möta den höga investeringstakten på ett hållbart sätt förblir centralt för kommunsektorn. Vi bedömer dock fortfarande att den kommunala skuldsättningen kommer att vara hanterbar och begränsad i relation till BNP.

Bokslutskommunikén i sin helhet kan laddas ner här.

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2018 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–31 december 2016). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2016.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Frågor besvaras av:
Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69
Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se