Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest, det kommunägda låneinstitutet, har publicerat ett uppdaterat ramverk avseende förmedling av gröna lån och emission av gröna obligationer. Det uppdaterade ramverket har beslutats av Kommuninvests miljökommitté för Gröna obligationer, som i huvudsak utgörs av oberoende miljö- och energispecialister från den kommunala sektorn.

Kommuninvests uppdaterade ramverk återspeglar främst att nya byggregler har trätt i kraft sedan ramverket senast uppdaterades i januari 2016.

Som en konsekvens ställs kraven på energiprestanda i 2018 års ramverk, för projektkategorin Gröna byggnader och energieffektivisering, i förhållande till Boverkets byggregler BBR 25, i stället för som tidigare i förhållande till BBR 21. Vidare har Kommuninvest justerat kravnivåerna för Gröna byggnaders energiprestanda i förhållande till byggreglerna. Kommuninvest har även justerat kraven för underkategorierna Större renoveringar respektive Energieffektiviseringsåtgärder i delsystem.

Sammantaget bedömer Kommuninvest att de nya kraven på energiprestanda för Gröna byggnader, i nominella termer dvs. energianvändning per kvm, i genomsnitt är ungefär lika höga i det nya ramverket som i det tidigare. Däremot kan lokala förutsättningar förändras, hänförligt den förändrade zonindelning som införts i BBR 25 jämfört med BBR 21.

I tabellen nedan sammanfattas de nya kraven för projektkategori Gröna byggnader och energieffektivisering.

Gröna byggnader och energieffektivisering – krav på energiprestanda i nytt resp. tidigare ramverk för gröna obligationer  
Ramverk 2018-03-07 Ramverk 2016-01-12
Flerfamiljshus 15% bättre än BBR 25 25% lägre än BBR 21
Lokaler 20% bättre än BBR 25 25% lägre än BBR 21
Större renoveringar Minst 30% lägre energianvändning alt. att BBR 25 nås. Minst 35% lägre energianvändning alt. att BBR 21 nås.
Energieffektiviseringsåtgärder i delsystem Minst 30% lägre energianvändning Minst 25% lägre energianvändning

Bland andra förändringar märks ett förtydligande kring maximal andel fossil energi som medges i vissa projektkategorier (Kommuninvest godkänner inte investeringsprojekt som leder till en inlåsning av fossilenergibaserad infrastruktur).

Den maximala andelen fossilt bränsle som får användas vid fjärrvärmeprojekt är 10 procent, där torv räknas som en fossil energikälla. Om fossila avfallsfraktioner används för att utvinna energi får andelen fossilenergi vara maximalt 20 procent. Den maximala andelen fossilenergi som får användas i kollektivtrafik är 20 procent.

Kommuninvest har i ramverket förtydligat sitt åtagande avseende effektrapportering kring finansierade projekt. Kommuninvest åtar sig att rapportera i enlighet med de principer för effektrapportering som utvecklades under 2017 av en grupp nordiska offentliga emittenter av gröna obligationer, under ledning av Kommuninvest: Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.

Det uppdaterade ramverket har granskats av det norska miljöforskningsinstitutet Cicero och har, i likhet med 2016 års ramverk, erhållit en s.k. Medium green shading. Ramverket, samt Ciceros andrahandsutlåtande, finns här.

Per 27 mars 2018 hade Kommuninvest beviljat över 27 miljarder kronor i Gröna lån till fler än 150 projekt i drygt 80 kommuner och landsting/regioner. Mer information om projekten finns här.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef/Senior Investor Relations Manager,  tel: 0708-86 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se