Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 515 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

De cirka 150 gröna investeringsprojekt som finansieras av Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska eller undvika närmare 515 000 ton i årliga koldioxidutsläpp, enligt det kommunala låneinstitutets andra effektrapportering för gröna obligationer, s.k. impact report. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Kommuninvest har byggt upp en låneportfölj avseende 146 berättigade gröna investeringsprojekt i 80 svenska städer och regioner, med en totalt beviljad volym om 26,6 miljarder kronor och utbetalningar på totalt 19,9 miljarder kronor per den 31 december, 2017.

Kommuninvests effektrapportering för gröna obligationer ger investerare och andra intressenter information om de svenska kommunala investeringsprojekt som finansieras inom ramen för Kommuninvests ramverk för gröna obligationer. Bland de gröna projekt som finansierats ingår det nya operationscentrumet på centralsjukhuset i Karlstad, Ängens avloppsreningsverk i Lidköping, bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde samt Wisbygymnasiets nya lokaler på Gotland.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, menar att effektrapporteringen är en central del i ett låneprogram för grön finansiering.

– Möjligheten för institutionella placerare och andra intressenter att få information om finansierade projekt och de förväntade miljövinsterna är helt nödvändig för att slutinvesteraren, exempelvis en fondsparare, i sin tur ska kunna få relevant information om sitt sparande. Detta är viktigt i en tid när allt större vikt läggs vid fondsparandets och pensionsförvaltningens klimatpåverkan.

 

Rapporten i sammanfattning

  • Tre gröna obligationer har hittills emitterats i USD och SEK, för ett totalt utestående värde om 14,4 miljarder kronor per 31 december 2017.
  • 146 godkända gröna investeringsprojekt per 31 december 2017, motsvarande totalt 26,6 miljarder i beviljad lånevolym, varav 19,9 miljarder kronor hade utbetalts.
  • Förnybar energi: 7,7 mdkr i utbetalningar (8,6 mdkr beviljat) till 39 projekt förväntas generera 2,1 TWh i årligt tillskott eller produktion av förnybar energi. Detta motsvarar undvikande av cirka 487 678 ton i årliga CO2-utsläpp, eller lika mycket som att ta bort cirka 334 000 bilar från vägarna.
  • Gröna byggnader: 9,8 mdkr i utbetalningar (12,7 mdkr beviljat) till 86 projekt, vilket förväntas generera 26,3 GWh i minskad eller undvikt energianvändning och en årlig förväntad minskning eller undvikande av CO2-utsläpp motsvarande 3 693 ton. Detta kan likställas med en fullt lastad Volvo-lastbil med trailer som kör 74 varv runt jorden. Energibesparingen motsvarar årsförbrukningen i ca 240 000 kvm kontorsyta.
  • Energieffektivitet i energisystem: Tre projekt med 0,2 mdkr utbetalt (0,2 mdkr beviljat) förväntas leda till 110,8 GWh i minskad eller undvikt energianvändning, motsvarande årliga besparingar i CO2-utsläpp motsvarande 22 355 ton. Detta motsvarar att ~5 000 svenskar blir helt koldioxidneutrala. Projekten relaterar till energieffektivitetsåtgärder i lokala fjärrvärmesystem.
  • Vatten- och avloppshantering, kollektivtrafik, avfallshantering: 2,2 mdkr utbetalt (3,8 mdkr i åtaganden) till 18 projekt. Inom vatten- och avloppshantering omfattar effekterna av dessa projekt:

– Minskade utsläpp av fosfor, kväve och BOD

– Modernisering av slambehandling

– Minskad energiförbrukning vid avloppsrening

– Ökad produktion av biogas.

Ladda ned Kommuninvest Green Bonds Impact Report, December 2017 (finns enbart på engelska)

 

Information till redaktören

Kommuninvest Green Bonds Impact Report, December 2017 finns för nedladdning som PDF, med tabeller i Excel (rapporten finns enbart på engelska). Effektrapporteringen sker i enlighet med riktlinjer fastställda inom ramen för ett nordiskt samarbete (Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.) Beräkningen av vad utsläppsminskningen innebär i vardagliga termer har skett i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

 

Om Kommuninvests ramverk för gröna obligationer

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering. I början av april 2018 hade Kommuninvest beviljat 27,1 mdkr i gröna lån till 153 investeringsprojekt i ett 80-tal svenska kommuner och landsting/regioner.

Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor. Mot bakgrund av investeringstakt och inriktningen för svenska kommunala investeringar, räknar Kommuninvest med att öka sin gröna låneportfölj från för närvarande cirka 6 procent till 15-20 procent inom några år.

Kommuninvests betydelse för att aggregera upplåningsbehov och ge kommunala låntagare kostnadseffektiv tillgång till nationella och internationella kapitalmarknader har uppmärksammats av FN, ta nationerna, som 2017 tilldelade Kommuninvest sitt United Nations ”Momentum for Change” Climate Solutions Award i samband med klimatkonferensen COP23 i Bonn, Tyskland.

 

Mer information

Läs mer om våra gröna obligationer

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus etc. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har Kommuninvest-samarbetet bidragit till att sänka kommunsektorns lånekostnader med många miljarder kronor. För närvarande är 277 kommuner och 11 landsting / regioner medlemmar i detta frivilliga samarbete. Med totala tillgångar på cirka 350 miljarder kronor, är Kommuninvest den största långivaren till den kommunala sektorn och det sjätte största kreditinstitutet i Sverige. Huvudkontoret ligger i Örebro.

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand
Senior Investor Relations Manager / Hållbarhetschef
tel: +46 (0) 70-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se