Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest publicerar 2018 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest publicerar idag sin andra granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

Kommuninvest emitterade sin första gröna obligation i mars 2016, om 600 miljoner dollar, och har sedan dess emitterat ytterligare tre gröna obligationer, 5 miljarder kronor i oktober 2016, 500 miljoner dollar i maj 2017 samt 3 miljarder kronor i april 2018. De gröna obligationerna finansierar utlåning till kommunala investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Per juni 2018 hade Kommuninvest godkänt över 30 miljarder kronor till cirka 180 investeringsprojekt i ett 90-tal svenska kommuner och landsting.

Kommuninvests ramverk för gröna obligationer ansluter sig till de rekommendationer som utfärdats av Green Bond Principles (GBP). GBP rekommenderar emittenter att använda sig av extern granskning för att styrka att deras gröna obligationer uppfyller de viktigaste kriterierna i principerna för gröna obligationer, för att ge investerare och andra intressenter tillgång till ett utlåtande från en oberoende part.

Kommuninvest genomför sådan extern granskning på två sätt. Till att börja med har ramverket en second opinion från Cicero, det Oslo-baserade klimat- och miljöforskningsinstitutet. Ciceros second opinion hittar du längre på Kommuninvests hemsida, under Gröna obligationer.

Kommuninvest anlitar vidare sin externrevisor för att verifiera användningen av de medel som erhålls vid emission av gröna obligationer. Den första granskningen genomfördes i mars 2016. Den tredje granskningen, som har legat till grund för den rapport som publiceras idag, genomfördes i juni 2018.

Rapporten genomfördes i enlighet med SNT4400 ”Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information.” Rapporten, inklusive listan över de lån som ingick i granskningen, finns för nedladdning nedan. Rapporten publiceras enbart på engelska.

  Kommuninvest Green Bonds Assurance Report 2018

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef och Senior Investor Relations Manager
mobil 0708-86 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se