Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2018: Hög kommunal investeringstakt ökar efterfrågan på krediter

Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 7 (7) procent under första halvåret 2018, visar delårsrapporten. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 391,3 (523,7) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,70 (1,78) procent.

1 januari – 30 juni 2018 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Sektorns upplåning ökade enligt Kommuninvests bedömning till 618 (600) miljarder kronor under perioden, motsvarande 12,9 (13,0) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning ökade till 331 404,9 (310 147,3) mnkr. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och landsting/regioner, med en bedömd marknadsandel om 53 (51) procent av kommunsektorns totala upplåning. Volymen beviljade Gröna Lån ökade till 31 352,3 (26 933,7) mnkr avseende 179 (149) investeringsprojekt och 86 (81) kommuner samt landsting/regioner.

Under perioden ökade det egna kapitalet med 298,1 mnkr till 7 908,9 (7 610,8) mnkr.

Rörelseresultatet uppgick till 391,3 (523,7) mnkr, där variansen främst förklaras av förändringar i orealiserade marknadsvärdesförändringar. Exklusive marknadsvärdesförändringar uppgick rörelseresultatet till 305,0 (293,6) mnkr.

Balansomslutningen var 430 756,9 (356 942,6) mnkr, främst som en effekt av större likviditetsreserv och ökad utlåning. Räntenettot var 453,7 (424,4) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kapitalbasen utgörs enbart av kärnprimärkapital, varför såväl kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation som total kapitalrelation uppgick till 161,3 (212,4) procent.

Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 1,70 (1,78) procent. Kommuninvest bedömer sig med god marginal kunna möta det bruttosoliditetskrav som ska införas, se vidare avsnitt ”Kommande regelkrav – bruttosoliditet” i delårsrapporten. Efter konvertering av förlagslån till aktiekapital har Kommuninvests alternativa nyckeltal Bruttosoliditetsgrad inklusive förlagslån utgått.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid periodens slut totalt 288 (288) medlemmar, varav 277 (277) kommuner och 11 (11) landsting/regioner. Inga nya medlemmar tillkom under perioden.

Kommentar från VD Tomas Werngren
– Fortsatt ökande investeringsvolymer pekar på betydelsen för kommunala låntagare att värna en hållbar finansiell ställning. Vi bedömer dock att den kommunala skuldsättningen även fortsättningsvis kommer att vara hanterbar och begränsad i relation till BNP. Mer än hälften av sektorns upplåning går via Kommuninvest och andelen ökar. Det är glädjande, då kund- och medlemsnytta är vår högsta prioritet.

Ladda ner rapporten

 

 

 

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 juni 2017). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2017.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69
Ekonomi- och finanschef Patrick Nimander, tel 072-254 94 60
Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se