Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Barclays utses till ny market maker i Kommuninvests svenska obligationsprogram

Från 1 januari 2019 blir den internationella affärsbanken Barclays ny återförsäljare för Kommuninvest svenska benchmarkprogram. Därmed utgörs återförsäljargruppen av sex banker: Barclays, Danske Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

Förändringen är ett led i Kommuninvests långsiktiga strategi att etablera kommunobligationer som en likvid del av den svenska obligationsmarknaden, och motiveras också av ett ökat intresse från utländska placerare för Kommuninvests obligationer i svenska kronor. Utländska banker har sedan några år visat intresse för att bli återförsäljare av Kommuninvests svenska benchmarkobligationer.

Kommuninvests VD Tomas Werngren kommenterar:

– Vår förhoppning är att med Barclays som ny market maker kommer marknaden få ytterligare en aktör som kan främja handel och efterfrågan i våra svenska obligationer. Att Barclays, en internationell storbank med global täckning, vill förstärka sin närvaro i kronmarknaden är positivt för programmet och bör vara till gagn för placerare, säger Kommuninvests VD Tomas Werngren.

Kommentar av Lee Cumbes, Managing Director, Head of Public Sector Origination, Barclays:

– Det är en ära för Barclays att bli återförsäljare för Kommuninvests svenska benchmarkprogram, och att kunna använda vår internationella plattform för att erbjuda ytterligare en högkvalitativ tillgång i svenska kronor till våra kunder. Kommuninvests egenskaper som en exceptionellt kreditvärdig aktör, uppbackad av den svenska kommunsektorn, matchar väl Barclays styrkor som ledande inom europeisk räntehandel.

Kommuninvest arbetar kontinuerligt för ökad attraktivitet och diversifiering i sina upplåningsprogram. Under 2018 har Kommuninvests obligationer inkluderats i Nasdaqs obligationsindex och även blivit godkända som säkerheter hos clearingorganisationen LCH.

Kommunobligationer har successivt kommit att bli en etablerad del av den svenska räntemarknaden. Knappt tio procent av den utestående volymen benchmarkobligationer i svenska kronor utgörs av Kommuninvests svenska obligationsprogram, när utestående statsobligationer justerats för Riksbankens innehav.

Det svenska obligationsprogrammet är Kommuninvests främsta upplåningskälla. Per 31 oktober var 183,4 miljarder kronor utestående i nio obligationer med förfall från 2019 till 2025, vilket gör upplåningsprogrammet till det sjätte största i svenska kronor.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34,
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76,
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se