Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsprognos för 2019 publicerad

Kommuninvest har publicerat sin upplåningsprognos för 2019. Kommuninvest bedömer att det totala långfristiga upplåningsbehovet, dvs. med längre än ett års löptid, uppgår till 100-120 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning under 2019, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2019.

Per 26 november hade Kommuninvest genomfört 131,5 miljarder kronor av 2018 års planerade långfristiga upplåning om 130 miljarder kronor.

Den långfristiga upplåningen kommer även framgent att ha fortsatt tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden.

Kommunsektorns totala externa låneskuld uppgår till över 600 miljarder kronor, varav mer än hälften finansieras av Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och landsting/regioner.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51,
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76,
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se