Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny lag påverkar hur medlemmar ska värdera insatskapital i Kommuninvest

Den 1 januari 2019 träder den nya Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft, och ersätter därmed Lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Kommuninvests medlemmars insatskapital klassificeras som en finansiell anläggningstillgång och ska värderas till ”belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv”. Medlemmar som har betalat in insatskapital vid inträde samt i samband med särskilda insatser har redovisat dessa som finansiella anläggningstillgångar med ett värde motsvarande utgiften för tillgångens förvärv.

Erhållna insatsemissioner samt insatskapital som har betalats in enligt återbäringsmodellen har initialt inte redovisats som en finansiell anläggningstillgång. Däremot har det funnits möjlighet att göra uppskrivning om tillgången anses ha ett tillförlitligt och bestående värde som överstiger bokfört värde. Detta har inneburit att medlemmens bokförda värde på insatskapitalet stämt överens med medlemmens insatskapital enligt föreningens medlemsregister.

Enligt den nya lagen ska anläggningstillgångar fortfarande värderas till ”belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv”. I den nya lagen försvinner dock möjligheten att skriva upp finansiella tillgångar. För de medlemmar som använt sig av uppskrivningar kommer dessa att behöva återföras mot eget kapital vid övergången till nya lagen.