Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Bokslutskommuniké 2018: Kommuninvest stärker sin ställning på den kommunala lånemarknaden

Kommuninvest i Sverige AB ökade sin andel av kommunsektorns upplåning från 51 till 55 procent under 2018, visar bokslutskommunikén. Kommuninvests utlåning ökade med 15 procent till 354 (308) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 752,5 (1 123,8) miljoner kronor, främst som en effekt av ett lägre resultat från orealiserade marknadsvärdesförändringar. Bruttosoliditetsgraden var 1,75 (1,78) procent.

2018 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Enligt Kommuninvests bedömning ökade sektorns upplåning under 2018 med 6 (4) procent till 637 (601) miljarder kronor, motsvarande 13,4 (13,1) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning ökade till 353 946,1 (308 042,3) mnkr[1]. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och regioner, med en uppskattad marknadsandel om 55 (51) procent av kommunsektorns totala upplåning.

Rörelseresultatet uppgick till 752,5 (1 123,8) mnkr, där minskningen främst förklaras av förändringar i orealiserade marknadsvärdesförändringar. Exklusive marknadsvärdesförändringar uppgick rörelseresultatet till 588,1 (697,8) mnkr, i sin tur främst förklarat av en lägre marginal på utlåningen till kund enligt stämmobeslut. Detta har inneburit ny prissättning för lån som tecknats främst under andra halvåret 2018.

Balansomslutningen var 417 202,1 (356 942,6) mnkr och räntenettot 885,5 (881,3) mnkr. Räntenettot påverkades negativt av den lägre marginalen i utlåningen, men detta kompenserades av den ökande utlåningen.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 188,4 (212,4) procent, primärkapitalrelationen till 188,4 (212,4) procent och den totala kapitalrelationen till 188,4 (212,4) procent.

Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 1,75 (1,78) procent. Kommuninvest bedömer sig med god marginal kunna möta det bruttosoliditetskrav som ska införas, se vidare avsnitt ”Kapitaltäckning” i bokslutskommunikén.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid årets slut totalt 288 (288) medlemmar, varav 277 (277) kommuner och 11 (11) regioner. Under året tillkom inga nya medlemmar, dock har efter balansdagen Region Blekinge tillkommit som medlem. Medlemsantalet i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår därefter till 289, varav 277 kommuner och 12 regioner.

[1] Nominellt belopp. Det redovisade värdet av utlåningen, inklusive marknadsvärdeskomponent och upplupen ränta, uppgick till 355 710,0 (310 147,3) mnkr.

Kommentar från VD Tomas Werngren

  • Under året infördes en ny prissättningsmodell efter beslut av Kommuninvests medlemmar, detta har bidragit till höga affärsvolymer. Resultatet, som kvarstår på en hög nivå, kan förväntas minska framöver i takt med att lägre lånemarginaler omfattar en allt större del av utlåningen.
  • I förhållande till BNP är den kommunala låneskulden låg och klart hanterbar. Sektorns kompetensförsörjningsutmaning är dock bekymmersam både ur ett verksamhets- och kostnadsperspektiv.

 

Ladda ner Bokslutskommuniké 2018

 

 

 

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2019 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–31 december 2017). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2017.

 

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef Patrick Nimander, tel 072-254 94 60

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se