Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Kommuninvest har idag offentliggjort planer på att emittera en ny grön obligation, den sjätte hittills och den fjärde i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har Danske Bank, Nordea och SEB utsetts. Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid. Transaktionsdetaljer offentliggörs närmare transaktionsdatum.

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering.

Den 31 december 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av gröna lån till 26,1 (19,9) miljarder kronor, relaterat till 232 (146) investeringsprojekt i 109 (81) kommuner och regioner. Den gröna låneandelen, dvs. utbetalda gröna lån i relation till den totala utlåningen, var 7,4 (6,5) procent. Jämförelsesiffror avser 31 december 2017.

För att finansiera de Gröna lånen ger Kommuninvest ut gröna obligationer. Den 31 december 2018 var 20,4 (14,4) miljarder kronor utestående i fem (tre) gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.

Totalt förväntar sig Kommuninvest att låna upp 100-120 miljarder kronor i långfristig finansiering under 2019.

 

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 070-675 40 90, e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se