Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsprognosen för 2019 uppdateras

Kommuninvest har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning över 1 års löptid. Prognosen är oförändrat 100-120 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om utfall i den högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt under första kvartalet. Kommuninvest har hittills i år lånat upp motsvarande 39 miljarder kronor i långfristig upplåning.

Den långfristiga upplåningen kommer även framgent att ha fortsatt tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering, samt upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden. Fortsatt god efterfrågan på Gröna lån från Kommuninvests medlemmar gör att Kommuninvest förväntar sig att öka emissionstakten av gröna obligationer, från tidigare en till två gånger årligen till upp till en gång per kvartal.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på cirka 640 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
Tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se