Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 662 000 ton i undvikta CO2-utsläpp

De 227 gröna investeringsprojekt som finansieras av Kommuninvests gröna obligationer bidrar till drygt 662 000 ton i undvikta eller minskade CO2-utsläpp årligen, enligt det kommunala låneinstitutets tredje effektrapportering för gröna obligationer, s.k. impact report. Det motsvarar utsläppen från cirka 448 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år[1].

Vid slutet av 2018 hade Kommuninvest byggt upp en låneportfölj med 227 berättigade gröna investeringsprojekt i 109 svenska kommuner och regioner, och totalt betalt ut 25,8 miljarder kronor i Gröna lån. Den gröna låneandelen, dvs. total volym Gröna lån dividerat med den totala låneportföljen, var 7,4 procent.

Kommuninvests effektrapportering ger investerare och andra intressenter information om de svenska kommunala investeringsprojekt som finansieras med gröna obligationer som emitterats av Kommuninvest. Rapporten finns för nedladdning som PDF, med den fullständiga projektrapporteringen nedladdningsbar i Excel på Kommuninvests hemsida (rapporten finns enbart på engelska). Effektrapporteringen sker i enlighet med riktlinjer fastställda inom ramen för det nordiska samarbetet som resulterat i ”Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.”

Bland de gröna projekt som finansieras och lyfts fram i rapporten finns flera i Kristianstad, Skellefteå och Uppsala, som är betydande gröna låntagare. Däribland kollektivtrafikstråket Kristianstadlänken, Nordeuropas största vindkraftpark Blaiken i Skellefteå och en ny stadsbussdepå i Uppsala, för bussar som drivs av biogas, biodiesel och el. I Vårgårda renoverar och uppgraderar det kommunala bostadsbolaget ett helt bostadsområde uppfört på 60-talet. Tack vare solceller, vätgas och batterier skapas en unik energilösning som gör flerfamiljshusen självförsörjande på värme och fastighetsel.

Gröna obligationer finansierar också kvarteret Mars i Trollhättan med 177 lägenheter, som erhållit Svanenmärkning. Här har stor vikt lagts vid sociala aspekter, inklusive en välkomnande innergård med vinterträdgård, lekplats, utomhusgym och bär- och fruktplanteringar. I kvarteret ingår även bostäder för äldre. Hyresgäster erbjuds gratis 5-årigt medlemskap i en bilpool.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, menar att effektrapporteringen är en central del i ett låneprogram för grön finansiering.

– Möjligheten för institutionella placerare och andra intressenter att få information om finansierade projekt och de förväntade miljövinsterna är helt nödvändig för att slutinvesteraren, exempelvis en fondsparare, i sin tur ska kunna få relevant information om sitt sparande. Detta är viktigt i en tid när allt större vikt läggs vid fondsparandets och pensionsförvaltningens klimatpåverkan.

 

Rapporten i sammanfattning, per 31 dec 2018

  • Fem (tre) gröna obligationer har hittills emitterats i USD och SEK, för ett totalt utestående värde om 20,4 (14,4) miljarder kronor i slutet av 2018 (2017).
  • 227 (146) godkända gröna investeringsprojekt och 25,8 (19,9) miljarder kronor i utbetalda Gröna lån, samt 39,7 (26,6) miljarder i beviljade Gröna lån.
  • 109 (81) kommuner och regioner hade valt att finansiera gröna investeringar med Gröna lån från Kommuninvest, motsvarande 38 (28) procent av det totala antalet medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening.
  • Den förväntade minskningen av CO2-utsläpp beräknas till 662 390 (514 944) ton CO2, varav 638 932 ton CO2 betraktas som undvikta utsläpp och 23 458 ton CO2 anses vara reducerade utsläpp. Undvikta utsläpp avser ett alternativt referensscenario medan reducerade utsläpp avser en direkt eller absolut minskning i driften. De största bidragen till utsläppsminskningar kommer från projekt inom projektkategorierna för förnybar energi, energieffektivitet och gröna byggnader.
  • Den totala årliga förnybara energiproduktionen från finansierade projekt uppskattas till 3,0 (2,1) TWh, medan energibesparingar från energieffektiviseringsprojekt uppgår till 110,8 (110,8) GWh och energibesparingar från gröna byggnader uppgår till 33,9 (26,3) GWh.
  • Den Gröna låneandelen, dvs. totalt utbetalda Gröna lån dividerat med den totala låneportföljen, var 7,4 procent. Den gröna obligationsandelen, dvs totalt utestående volym gröna obligationer dividerat med totalt upplånad volym, var 5,1 procent.

Om Kommuninvests ramverk för gröna obligationer

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering.

Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor. Mot bakgrund av investeringstakt och inriktningen för svenska kommunala investeringar, räknar Kommuninvest med att öka sin gröna låneportfölj från för närvarande cirka 7-8 procent till 15-20 procent inom några år.

Gröna obligationer

Impact reporting

 

 

 

[1] Baserat på genomsnittliga utsläpp från nya bilar i Sverige 2016: 123,1 g CO2 per km vid blandad körning. Källa: Transportstyrelsen

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef/Senior Investor Relations Manager
tel: +46 (0) 70-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se