Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Delårsrapport 2019: Kommunernas investeringar ökar efterfrågan på krediter

Vi ökade våra utlåningsvolymer med 9 (7) procent under första halvåret, visar delårsrapporten. Detta var en effekt både av ökad kommunal upplåning och att en allt högre andel av sektorns låneskuld hanteras via Kommuninvest. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 359,4 (391,3) miljoner kronor.

 

1 januari – 30 juni 2019 i sammanfattning
Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar med en allt högre andel äldre och yngre invånare. Sektorns externa låneskuld ökade enligt vår bedömning till 679 (644) miljarder kronor under perioden, motsvarande 13,9 (13,4) procent av BNP.

Vår utlåning (redovisat värde) ökade till 388 448,6 (355 710,0) mnkr. Vi är den största långivaren till Sveriges kommuner och regioner, med en bedömd andel om 57 (55) procent av kommunsektorns totala externa låneskuld. Volymen beviljade Gröna Lån ökade till 52 334,8 (39 503,3) mnkr, avseende 284 (232) investeringsprojekt och 124 (109) kommuner samt regioner.

Rörelseresultatet uppgick till 359,4 (391,3) mnkr, där minskningen främst förklaras av sänkta räntemarginaler i enlighet med fastslagen prisstrategi.

Balansomslutningen var 469 297,4 (417 202,1) mnkr, främst som en effekt av ökad utlåning och en större likviditetsreserv. Räntenettot var 435,9 (453,7) mnkr.

Vi lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kapitalbasen utgörs enbart av kärnprimärkapital, varför såväl kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation som total kapitalrelation uppgick till 156,3 (188,4) procent.

EU har den 7 juni 2019 i sin officiella tidning publicerat det slutgiltiga lagstiftningspaket där bruttosoliditetskravet har fastställts till 3 procent av de totala exponeringarna. De nya reglerna träder i kraft från och med 28 juni 2021. Beräknad enligt kapitalkravsförordningen CRR var Kommuninvests bruttosoliditetsgrad 1,55 (1,75) procent. Beräknad enligt regleringens särskilda villkor för så kallade Public Development Credit Institutions (PDCI), där all utlåning till våra medlemmar och deras bolag kan exkluderas från exponeringsbeloppet, uppgick bruttosoliditetsgraden till 8,55 (11,30) procent.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid periodens slut totalt 289 (288) medlemmar, varav 277 (277) kommuner och 12 (11) regioner. Under perioden blev Region Blekinge medlem.

Kommentar från VD Tomas Werngren

– Trenden mot att allt fler medlemmar lägger en allt större del av sin totala upplåning hos Kommuninvest fortsätter. Idag har fler än 200 medlemmar mer än 95 procent av sin upplåning hos Kommuninvest.

– Låga räntenivåer bidrar till att finansieringskostnader idag utgör en liten del av kommunsektorns utgifter. Utmaningen handlar snarare om kompetensförsörjningen, och dess påverkan på kostnaderna. Den kommunala skuldsättningen är fortfarande låg och stabil i förhållande till BNP.

 

Ladda ner rapporten

 

 

 

Sammanfattning av rapporten

 

 

 

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl 16:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 juni 2018). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2018.

 

Frågor besvaras av:

Tomas Werngren
Verkställande direktör
tel. 070-645 06 69

Patrick Nimander
Ekonomi- och finanschef
tel 072-254 94 60

Björn Bergstrand
Chef för medierelationer
tel. 070-886 94 76
alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se