Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi offentliggör beslut om strategiska upplåningsmarknader

Vi har nyligen beslutat att marknaderna för benchmarkobligationer i EUR, SEK och USD utgör strategiska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell upplåning och det som definieras som hållbar upplåning som t.ex. gröna obligationer. Beslutet innebär att EUR tillkommer som strategisk upplåningsvaluta. Att en marknad definieras som strategisk innebär att vi avses vara en återkommande emittent och ha en långsiktig närvaro.

Upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden utgör fortsatt en prioriterad marknad till följd av dess förmånliga villkor.

Vi avger ingen prognos för upplåningsfrekvens och -volym på strategiska upplåningsmarknader; detta är avhängigt marknadernas villkor. Utgångspunkten är vår basvaluta SEK, med en prioritering för de marknader som anses ge bäst förutsättningar för långsiktigt goda lånevillkor för våra medlemmar. Bedömningen beaktar enskilda marknaders funktionssätt, inklusive aktuell prisbild och utbuds-/efterfrågesituation, där vi eftersträvar flexibilitet.

– Givet våra förväntningar på Kommuninvests fortsatta tillväxt och behovet av flexibilitet vill vi i god tid etablera ytterligare en strategisk marknad. EUR-marknadens storlek och likviditet gör den till ett naturligt val. I kombination med USD ger det Kommuninvest tillgång till världens två största och mest likvida obligationsmarknader, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest.

Vi är den största långivaren till svenska kommuner och regioner. Vi har växt kraftigt på senare år, på grund av en starkare marknadsposition, fler medlemmar samt kommunsektorns ökade investeringsbehov. Den senaste delårsrapporten visade att vår utlåning under årets första sex månader växte med 9 procent till 384,6 miljarder kronor. Detta var en ökning med 115,7 miljarder jämfört med tre år tidigare.

Vår prognos för långfristig upplåning under 2019, dvs. upplåning med längre löptid än 1 år, uppgår till 120-140 miljarder kronor.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se