Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi har publicerat vår upplåningsprognos för 2020

Vi har publicerat vår upplåningsprognos för 2020. Vi bedömer att det totala långfristiga upplåningsbehovet, dvs. med längre än ett års löptid, uppgår till 140 – 160 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntad nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen och en bedömning av likviditetsreservens storlek och finansiering vid utgången av året.

Detta är mer än för innevarande år där ett utfall om cirka 135 miljarder kronor förväntas. Ökningen består främst i att volymen förfallande lån på både skuld- och tillgångssida är högre under 2020. Kommuninvest förväntar sig att utlåningstillväxten för 2020 är i linje med 2019.

Upplåningar kommer i huvudsak göras i bolagets strategiska upplåningsmarknader svenska kronor, US-dollar och euro och en mindre del kommer att vara grön upplåning.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på över 650 miljarder kronor via oss. Vi fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Biträdande chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se