Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi förbättrar vårt ESG-betyg från Sustainalytics, risken betraktas som ”försumbar”

Vi har förbättrat vårt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll vi en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade oss bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

– Investerare ställer allt högre krav relaterade till ESG-faktorer, och kraven ökar. Vi är nöjda med denna externa bedömning som synliggör Kommuninvests låga ESG-exponering och goda hållbarhetsledning. Den bekräftar också de betyg som erhållits från andra ledande ESG-bedömare.

Vår roll är att finansiera de investeringar som sker i den kommunala sektorn, med tyngdpunkt på investeringar i nya bostäder, utbyggd infrastruktur, sjukhus och skolor. Med en utlåning om över 350 miljarder kronor är vi den största långivaren till den kommunala sektorn. Vi är även Sveriges största emittent av gröna obligationer, där upplånande medel öronmärks för miljö- och klimatrelaterade investeringar.

Vi har granskats enligt Sustainalytics nya modell för riskbedömning av ESG-faktorer (ESG Risk Rating), som i större utsträckning än den tidigare [1], syftar till att fånga upp finansiella väsentlighetsaspekter, dvs. i vilken utsträckning värdet på ett företag påverkas av väsentliga ESG-frågor. Riskbedömningen grupperas i fem kategorier, från ”Negligible” (0-10 poäng) till ”Severe” (>40 poäng).

Vårt erhållna ESG-betyg motsvarade placering 12 bland 74 utvecklingsbanker och placering 12 bland 943 utvärderade banker. Mindre än 18 procent av utvecklingsbankerna och 2 procent av bankerna anses ha en försumbar risk för väsentlig finansiell påverkan kopplat till ESG-faktorer.

 

[1] Kommuninvests tidigare ESG Rating från Sustainalytics var 51 på en skala från 0-100, med en placering i kategorin ”Average”.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: +46 (0)70-607 38 34
christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef/Chef för Medierelationer
tel: +46 (0)70-886 94 76
bjorn.bergstrand@kommuninvest.se