Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny 6-årig obligation i Svenska obligationsprogrammet

Vi avser, givet marknadsförutsättningar, att inom kort emittera en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet. Obligationen, benämnd K2602, får förfall den 4 februari 2026. Avsikten är att uppnå benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Vi finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, och en stor andel av upplåningen kommer från det svenska benchmarkprogrammet. Total utestående volym i detta program är cirka 231 miljarder kronor i nio obligationer.

– Vi fortsätter uppbyggnaden av det svenska obligationsprogrammet, som successivt blivit en väl etablerad del av den svenska räntemarknaden. Fokus ligger fortsatt på transparens, förutsägbarhet och flexibilitet mot investerares efterfråga, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltningen.

Det svenska obligationsprogrammet är kommuners och regioners gemensamma program för upplåning i den svenska kapitalmarknaden. Genom att tydligt fokusera upplåningen till ett fåtal marknader skapas förutsättningar att växla ut på bolagets grundläggande idé – att genom samarbete skapa förutsättningar för effektiv finansiering för kommuners och regioners investeringar.

Vår nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2020 är 140-160 miljarder kronor.

Svenskt obligationsprogram