Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 611 000 ton i minskade CO2-utsläpp

2019 blev ett bra år för Kommuninvests gröna obligationer. Enligt den årliga effektrapporten Green Bonds Impact Report, December 2019, som presenteras idag, bidrog 329 gröna investeringar sammantaget till ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 416 000 bilar.[1]

Den gröna delen av Kommuninvests låneportfölj växte snabbt. Vid slutet av 2019 fanns det 329 gröna investeringsprojekt i 148 kommuner och regioner, en ökning från 229 projekt 2018. Totalt hade 40,3 miljarder kr betalats ut i Gröna lån, jämfört med 25,8 miljarder kr året innan. Den gröna andelen i den totala låneportföljen steg till 9,9 procent, från 7,4 procent vid årsslutet 2018.

Trots den snabba tillväxten av Gröna lån och gröna investeringsprojekt minskade de förväntade CO2-utsläppen med drygt 50 000 ton. Det beror på en förändrad beräkningsgrund. Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, som tas fram i ett samarbete lett av Kommuninvest, vägleder effektrapporten i sin helhet. I enlighet med specifika justeringar i dessa riktlinjer har emissionsfaktorn för el sänkts från 380 g CO2e/kWh till 315 g CO2e/kWh.

Effektrapporten täcker in alla kommunala och regionala investeringsprojekt som finansieras inom ramverket för gröna obligationer. Med rapporten följer en Excel-fil där samtliga projekt kan granskas i detalj.

För denna upplaga av rapporten har det gjorts en särskild fördjupningsanalys av investeringsprojekten inom vatten och avlopp (VA). Detta är en projektkategori som nu utgör ca 15 procent av de Gröna lånen, men där investeringsvolymerna väntas öka rejält. Effekterna av dessa projekt är relativt starka över en bredd av hållbarhetsfaktorer.

– Det är glädjande att den gröna finansieringen växer och ger så pass starka effekter. Många kommuner och regioner ligger långt framme i hållbarhetsarbetet. Kvaliteten i hållbarhetssatsningarna är genomgående mycket god. För oss är effektrapporteringen en helt central del av arbetet med gröna obligationer. Alla involverade ska kunna göra noggranna granskningar och vara trygga med att projektportföljen hela tiden lever upp till högt ställda krav, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest.

[1] Beräkningen är baserad på en körsträcka på 1 200 mil per år och statistik över genomsnittliga utsläpp från nya bilar i Sverige 2018: 122,2 g CO2 per km vid blandad körning. Källa: Transportstyrelsen.

Rapportens huvudpunkter

Per 31 december 2019, med siffror för 2018 inom parentes

  • Den förväntade utsläppsminskningen beräknas till 610 596 (662 390) ton CO2, varav 572 901 (638 932) ton CO2 anses vara undvikta utsläpp och 37 695 (23 458) ton CO2 reducerade utsläpp. Undvikta utsläpp avser ett alternativt referensscenario. Reducerade utsläpp avser en direkt eller absolut minskning i löpande drift.
  • De största bidragen till utsläppsminskningen kommer från projekt inom förnybar energi, energieffektivitet och hållbara transporter.
  • Det fanns 329 (227) godkända gröna investeringsprojekt, 40,3 (25,8) miljarder kr i utbetalda Gröna lån samt 61,8 (39,7) miljarder kr i beviljade Gröna lån.
  • 148 (109) kommuner och regioner har Gröna lån, motsvarande 51 (38) procent av det totala antalet medlemmar i Kommuninvest.
  • Sex gröna obligationer var utestående, i USD och SEK, med ett totalt värde på 36,6 (20,4) miljarder kr.
  • Den totala årliga förnybara energiproduktionen från finansierade projekt uppskattas till 2,9 (3,0) TWh. Energibesparingar från energieffektiviseringsprojekt uppgår till 110,8 (110,8) GWh och från gröna byggnader till 40,5 (33,9) GWh.
  • Den särskilda analysen av finansierade VA-projekt visar bl a på en minskning av utsläppen av kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen (BOD) med över 380 ton, motsvarande 22-29 procent.
  • Andelen Gröna lån i den totala låneportföljen var 9,9 (7,4) procent. Andelen gröna obligationer i den totala upplåningen var 8,1 (5,1) procent.

Bifogas

Green Bonds Impact Report, December 2019

Green Bonds Project by project reporting December 2019 (Excel)

Kontaktinformation

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
tel: +46 (0) 70-886 94 76
e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se