Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Digital stämma tog viktig plan för kapitalförstärkning

Göran Färm, styrelseordförande för Kommuninvest ekonomisk förening

 

Kommuninvest ekonomisk förening genomförde på torsdagen 2020 års föreningsstämma. På grund av coronakrisen arrangerades den digitalt. Ombud från kommuner och regioner över hela landet deltog i diskussioner och beslut i ett digitalt mötesverktyg.

Den stora sakfrågan var hur kapitaluppbyggnaden ska skötas framöver. Kommuninvest är inne i en period av snabb tillväxt. Prognoserna pekar på att utlåningen till kommuner och regioner kommer att fortsätta öka under de närmaste åren. För att säkra riskhantering och stabilitet i verksamheten kommer det därför att successivt behöva tillföras kapital.

Mot den bakgrunden antog stämman en offensiv plan för stegvis kapitaluppbyggnad. Kapitaliseringsperioden sträcker sig till och med år 2024. Inriktningen är att såväl interna som lagstadgade kapitalkrav hela tiden ska uppfyllas med bred marginal. Det ska i detta också finnas en proaktivitet som gör att föreningsmedlemmarna alltid har tillräcklig framförhållning för att i god tid, om det mot förmodan skulle behövas, kunna fatta beslut om extra kapitaltillskott.

I mer konkreta termer ska kommunernas insatskapital genom årliga ökningar höjas från 900 kr/invånare i dagsläget till 1300 kr/invånare år 2024. Regionernas insatskapital, som är en femtedel av kommunernas, ska höjas från nuvarande 180 kr/invånare till 260 kr/invånare år 2024. Enligt prognoser och kalkyler är dessa summor väl tilltagna. Det är osannolikt, även om beredskapen alltså finns, att det utöver detta skulle behöva bli frågan om några extra kapitaltillskott.

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening, 290 kommuner och regioner i Sverige, tar nu ett rejält ansvar och helhetsgrepp för att säkerställa sektorns finansiering. Föreningens helägda dotterbolag, Kommuninvest i Sverige, ges stärkt kapacitet att låna ut till medlemmarna och deras företag. Bolaget kommer därmed fullt ut kunna möta medlemmarnas och deras helägda företags finansieringsbehov kommande år.

– Det är glädjande att besluten om kapitaluppbyggnaden nu har kommit på plats. Därmed skapar vi den riktigt starka kapitalbas som gör att Kommuninvest även framöver kommer kunna leverera på sin fulla potential. Kommuner och regioner står inför stora investeringsutmaningar. Vi kommer att finnas där för att finansiera de investeringarna så tryggt och kostnadseffektivt som möjligt, säger Göran Färm, just omvald styrelseordförande för Kommuninvest ekonomisk förening.

 

Se inspelningen av föreningsstämman