Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Skarp satsning för grönare byggbransch

”Klimatkrav till rimlig kostnad”, ett unikt samverkansprojekt med syfte att minska byggbranschens klimatpåverkan, går nu in i slutspurten. I fredags samlades representanter för de tre parterna – Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kommuninvest – samt andra intresserade för att i en digital konferens diskutera resultaten så här långt och vägen framåt. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, är en av nyckelpersonerna i satsningen.

Vad är poängen med att lägga ett så starkt fokus på byggprocessen?

– IVL har i tidigare studier visat att klimatpåverkan av att bygga ett modernt flerbostadshus är lika stor som från husets energiförbrukning under 50 år. Med mer klimatsmarta byggprocesser kan man göra stor skillnad. Ser man till klimatarbetet i sin helhet är kriterier och krav för bygg- och fastighetsbranschen, som står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, ett av de absolut viktigaste förbättringsområdena. Här måste en avgörande del av den gröna omställningen ske. Att detta är ett viktigt område kan illustreras av att det från 1 januari 2022 införs ett lagkrav om klimatdeklarationer för byggnader.

Hur väl har projektet levt upp till förväntningarna?

– Projektet har utvecklats mycket bra, inte minst tack vare dess gedigna verklighetsförankring. Med hjälp av nio testpiloter utspridda över landet, bestående av ett bostadsbolag och en byggentreprenör, har vi snabbt samlat högkvalitativ kunskap om vilka klimatkrav som kan och bör ställa i byggprocessen. Den starka närvaron av miljöinstitutet IVL i projektet bedömer jag säkrar att projektets ”leveranser” är solida och väl förankrade.

Vad är det som projektet nu konkret kan presentera?

– Det viktigaste bidraget blir en vägledning i att ställa klimatkrav vid upphandlingen av byggprojekt. Detta blir ett detaljerat och omfattande dokument som systematiskt går igenom allt man behöver veta. Vägledningen kommer att publiceras under våren och då även i en populärversion. Det kommer att göra det lättare för allmännyttan, och andra aktörer, att verkligen våga ställa de krav som man vill ställa. Målet är att detta kan utvecklas till en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Allmännyttan vill gå före och driva på utvecklingen i branschen.

Dessutom har vi utvecklat en plan för hur Kommuninvests befintliga Gröna lån-kriterier för byggprojekt kan utvecklas för att främja utvecklingen mot livscykelperspektiv i byggandet. Tanken är att behålla de grundläggande kraven på låg energiförbrukning och komplettera med klimatkrav som successivt skärps i takt med marknadsutveckling och förändrade lagstiftning – så att de alltid går före/utöver lagkraven.

Inledningsvis tänker vi oss rena informationskrav, där man antingen kan peka på att livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i byggprojektet eller att man kan visa att byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats. Våra nya krav förväntas införas från januari 2021.