Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsprognosen för 2020 revideras

Kommuninvest har reviderat sin upplåningsprognos för 2020. Det totala långfristiga upplåningsbehovet, med löptider över ett år, förväntas nu uppgå till ca 150–170 miljarder kr. Det är en höjning med 10 miljarder kr från årets första prognos.

Den reviderade prognosen bygger, precis som tidigare, på delprognoser för omsättning av befintliga lån, nyutlåning, kundernas efterfrågan vad gäller löptider samt likviditetsreservens storlek och finansiering vid årets slut.

Huvudorsaken till att prognosen skrivs upp är att kommuners och regioners efterfrågan sedan den coronarelaterade krisen startade har varit mycket stor. Utlåningsvolymerna har legat över ursprunglig prognos. Bedömningen är att efterfrågan kommer att hålla i sig under överskådlig tid.

Upplåningen kommer, beroende på priser och marknadsförutsättningar, att göras i bolagets strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR. Gröna obligationer kommer att vara en del av denna upplåning.

”Att kommuner och regioner i så stor utsträckning vänder sig till Kommuninvest är i grunden mycket positivt. Det är precis det vi är till för. Samtidigt ska det poängteras att osäkerheten kring utlåningstillväxten är större än vanligt. Det är alltjämt mycket svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av krisen på lite längre sikt”, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se