Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Delårsrapport 2020: Stabil tillväxt i en turbulent tid

Kommuninvest i Sverige AB publicerar idag sin delårsrapport för 2020. Under ett första halvår som präglades av coronapandemin, men där Kommuninvest uppvisade en påtaglig stabilitet, fortsatte den starka tillväxt som sedan flera år tillbaka kännetecknat verksamheten.

Kommuninvests utlåning, i nominella termer, uppgick per 2020-06-30 till 438,1 (406,5) miljarder kr. Detta motsvarade en tillväxttakt om 16 (9) procent på årsbasis. Den trend av växande investerings- och upplåningsbehov som länge funnits i kommunsektorn förstärktes under mars och april av en tillfällig efterfrågeökning p g a den marknadsturbulens som inledningsvis följde av coronapandemin. Bl a valde då ett flertal medlemmar med egna program att flytta över finansiering till Kommuninvest.

I linje med detta bedömer Kommuninvest att marknadsandelen ökat något. 58 (56) procent av den kommunala låneskulden finansierades vid halvårsskiftet via Kommuninvest.

En viktig del av utlåningstillväxten fortsätter att ske på hållbarhetsområdet. Andelen Gröna lån i förhållande till den totala utlåningen, på basis av utbetald volym, ökade under perioden med en dryg procentenhet till 11,2 (10,1) procent.

Rörelseresultatet för det första halvåret blev –159,6 (359,4) miljoner kr. Det negativa utfallet förklaras huvudsakligen av orealiserade marknadsvärdesförändringar på –405,6 (38,3) miljoner kr. Dessa har primärt att göra med att upplåning i USD blivit relativt sett billigare än upplåning i SEK. I och med att Kommuininvest har för avsikt att hålla tillgångar och skulder till förfall realiseras dock normalt sett inte dessa värden.

Det operativa resultatet för perioden landade på 239,0 (308,6) miljoner kr. Kommuninvest har sedan ett par år tillbaka en prissättningsstrategi som går ut på att pressa priserna i utlåningen genom att minska marginalen mellan upplånings- och utlåningspriser. En effekt av detta är att Kommuninvest nu generellt sett arbetar på lägre resultatnivåer än tidigare.

Kommuninvest lever upp till samtliga interna och externa kapitalkrav. Den totala kapitalrelationen uppgick per 2020-06-30 till 153,4 (126,8) procent. Bruttosoliditetsgraden låg på 1,35 (1,58) procent. Vid föreningsstämman i april antog Kommuninvest ekonomisk förening en offensiv plan för stegvis kapitaluppbyggnad. Kapitaliseringsperioden sträcker sig till och med år 2024. Inriktningen är att såväl interna som lagstadgade kapitalkrav hela tiden ska uppfyllas med bred marginal.

– Under denna speciella vår blev återigen tydligt vilken styrka som finns i Kommuninvests affärsmodell. Särskilt under den första fasen av coronapandemin fungerade vi som en trygg hamn. Vi var en av mycket få aktörer som konsekvent hade god tillgång till kreditmarknaden. Vi såg till att kommunsektorn fick de lån som behövdes. Samtidigt ska det konstateras att krisen inte är över. Kommuninvest är redo och väl rustat att möta de tuffare tider som kommuner och regioner av allt att döma har framför sig, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest.

Jämförelsetal gällande resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 juni 2019). Jämförelsetal gällande balansräkningen samt risk- och kapitalrelaterad data avser 31 december 2019.

Ladda ner delårsrapporten

Sammanfattning av rapporten

 

 

 

För ytterligare information

Tomas Werngren, vd, tel: 070-645 06 69, e-mail: tomas.werngren@kommuninvest.se

Patrick Nimander, ekonomi- och finanschef, tel: 072-254 94 60, e-mail: patrick.nimander@kommuninvest.se

David Ljung, kommunikationschef, tel: 073-068 45 45, e-mail: david.ljung@kommuninvest.se