Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Bollen ligger hos regeringen”

Den nya skatteunderlagsprognos för kommuner och regioner som SKR presenterade förra veckan indikerade att 2021 kan bli en stor ekonomisk utmaning. Prognosen för skatteunderlagstillväxten för 2021 skrevs ner från 3,5 till 1,3 procent. Det är en stor försämring. Frågan är nu hur bekymmersamt detta kommer att bli. Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, har räknat på saken.

Om man nu tittar närmare på 2021, vad ser man då?

Vi har tagit fram ett scenario utifrån resultatprognosen i SKR:s ekonomirapport från i våras, den nya skatteunderlagsprognosen samt de statsbidrag med effekt för 2020 som tillkommit. Det är en ganska enkel beräkning i en tid där det fortsatt råder stor osäkerhet, men slutsatsen är ändå intressant.

Det visar sig att resultatnivåerna jämfört med SKR:s resultatprognos sänks. Men försämringen blir ändå inte särskilt stor. Vi ser att det samlade resultatet för kommunerna minskar med ca 0,4 miljarder kr och att det samlade resultatet för regionerna minskar med 0,2 miljarder kr.

Huvudförklaringen till den begränsade förändringen är att den nya skatteunderlagsprognosen även innehåller en betydande förstärkning för 2020. En stor förbättring av skatteunderlagstillväxten för 2020 ”neutraliserar” i hög grad den låga skatteunderlagstillväxt som väntas 2021.

Med tanke på att 2021 tidigare verkade blir ett svårt år – innebär då detta att den bilden i stort sett står sig?

Ja, det kan man säga. I detta scenario landar både de samlade kommunerna och de samlade regionerna på resultatnivåer omkring 1 procent av skatter och bidrag. Det är inte minusresultat, vilket naturligtvis är en fördel. Men detta kan samtidigt inte betraktas som långsiktigt hållbara nivåer. Om den typen av resultat skulle bita sig fast skulle det t ex bli svårt att i längden hålla den investeringstakt som hittills funnits i planeringen och som framöver krävs för att möta nödvändiga behov.

 

Vad kan förändra denna problematiska bild?

Under de närmaste veckorna ligger bollen hos regeringen. Höstbudgeten presenteras 21 september. Där har regeringen alla möjligheter att med rimliga verktyg skapa fungerande förutsättningar för kommunsektorn för 2021 och åren framåt. Samtidigt måste kommuner också se över verksamheter och prioritera de nödvändiga investeringarna.