Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Förtydligande om leasing kan få betydande effekter

Rådet för kommunal redovisning (RKR), som har i uppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommunsektorn, publicerade tidigare i veckan en idéskrift om redovisning av leasing- och hyresavtal. Skriften kan få relativt stora konsekvenser för hanteringen av centrala poster i balansräkningen. Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest, reder ut begreppen.

Vilka är de viktigaste budskapen i den nya skriften?   

– RKR gör en rad förtydliganden när det gäller hur man ska se på finansiell leasing. Detta är ett område där tolkningar och praxis inom kommunsektorn har varierat. Därför är det nyttigt att rådet nu sätter ner foten. Beskeden är genomgående klargörande och svåra att misstolka.

Om en kommun eller region tecknar ett längre hyresavtal för någon form av objekt som är svårt att anpassa till annan verksamhet, t ex en skola eller en vårdcentral, bör detta i många fall betraktas som finansiell leasing och jämställas med en investering som finansieras med lån.

Avtal om sådan finansiell leasing bör hanteras enligt den process som normalt används i samband med investeringar och upptagande av lån. I balansräkningen bör ett sådant objekt klassas som en tillgång och den framtida förpliktelsen att betala hyra som en skuld.

Hur kan detta förändra praxis i kommunsektorn?

– En konsekvens av detta bör rimligtvis blir att den redovisade låneskulden generellt sett stiger. En viss sådan effekt har vi nog redan sett under de senaste åren i takt med att synen på finansiell leasing stegvis förflyttats i denna riktning.

En annan konsekvens kan bli ett ändrat tonläge i debatten om huruvida kommuner och regioner ska äga eller hyra sina lokaler. Ett ofta använt argument för att hyra lokaler har varit att man då undviker att belasta balansräkningen och driva upp låneskulden. Det argumentet kan nu försvagas. När förpliktelserna kopplade till många långa hyresavtal redovisas som skuld tappar sådana strategier mycket av sin mening.

Vilka är för- och nackdelarna med förändringen?

– Jag tror att denna utveckling i grunden är sund. Någon större minussida är svår att identifiera. Den nya synen på finansiell leasing ger ett bättre grepp om såväl balans- som resultaträkning och gör det lättare att hitta rätt i de långsiktiga ekonomiska prioriteringarna. Det kan resultera i både besparingar och högre kvalitet.

Förändringen är positiv även för specifika överväganden kring att äga eller hyra lokaler. Det är inte bra om sådana beslut baseras på hur någonting redovisas i balansräkningen. Besluten bör i stället utgå från de faktiska kostnadseffekterna och/eller andra strategiska syften.