Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Skarp kritik mot taxonomi-förslag

Idag var det sista dagen för inspel till EU-kommissionens utkast till delegerade akter om den s k ”taxonomin”, EU:s klassificeringssystem för hållbara verksamheter. Genom systemet skapas ett gemensamt språk för hur olika typer av investeringar ska bedömas i ett klimat- och miljöperspektiv.

I förslaget till delegerade akter klargörs i detalj vilka kriterier som ska gälla i bedömningen av om en ekonomisk aktivitet, utan andra negativa miljöeffekter, kan anses bidra till att substantiellt begränsa klimatförändringarna eller medge en anpassning till dem.

Kommuninvest har, tillsammans med sina nordiska systerorganisationer Kommunalbanken och MuniFin, arbetat fram en gemensam nordisk position i frågan. Denna har nu de tre organisationerna var och en för sig, med små justeringar, spelat in till EU-kommissionen.

Kommuninvest har, liksom Kommunalbanken och MuniFin, i grunden en positiv syn på taxonomin. EU-kommissionens utkast är dock förknippat med relativt allvarliga problem.

Framförallt beror detta på att taxonomins totala börda, med detta förslag, skulle bli för stor – genom alltför högt ställda kriterier, en alltför omfattande administrativ belastning och en bristande hänsyn till regionala kontexter. Dessutom är förslaget bristfällig genom att det inte säkerställer teknikneutralitet och att det bortser från ett antal hållbara ekonomiska aktiviteter.

Om dessa problem inte tas om hand kan konsekvenserna bli svåra. Risken är att projektägarna, i Kommuninvests fall svenska kommuner och regioner, bedömer att belastningen är orimlig och i stället väljer en traditionell upplåning. I förlängningen skulle detta kunna leda till att investerarna får betydligt färre hållbara tillgångar att investera i. Då skulle marknaden för hållbara investeringar gå i baklås.

– Jag tror att det är viktigt att EU-kommissionen tänker om på några avgörande punkter. Det är angeläget med en ambitiös taxonomi, men det måste samtidigt vara rimligt att kunna ansluta sig till den. Om man verkligen vill främja en marknad för finansiering av  hållbar tillväxt, vilket positivt kan bidra i omställningen, behöver man göra ett ordentligt omtag med detta utkast, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Här finns de tre organisationernas synpunkter: