Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Skärpta krav för Gröna byggnader – vägen framåt

Vid årsskiftet skärpte Kommuninvest de krav som kommuner och regioner behöver uppfylla för att beviljas Gröna lån inom kategorin Gröna byggnader. Björn Bergstrand, hållbarhetschef, gör en uppdatering om hur arbetet för att genomföra de nya reglerna nu utvecklas.

För den som missat – vad innebär de skärpta kraven?

– Vad det rör sig om är utökade informationskrav för den klimatpåverkan som sker i byggskedet.

Från 1 januari 2021 ska den som vill söka Grönt lån kunna visa antingen att a) livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i projektet eller att b) byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats. Lånet beviljas om antingen a) eller b) har uppfyllts, under förutsättning att ramverkets övriga krav möts. Kravet gäller för byggnader som byggstartas från 1 januari 2021.

Från 1 januari 2022 läggs krav a) och b) samman. Då ska sökanden kunna visa både att a) livscykelinriktade klimatåtgärder genomförs i projektet och att b) byggnadens klimatpåverkan under byggskedet har beräknats.

I förlängningen, på några års sikt, kan det bli så att vi utifrån detta kommer att utveckla hårda krav på själva klimatprestandan, dvs. ett maxtak för den inbyggda klimatpåverkan. Men där är vi inte än.

Hur har ni kommit fram till just detta upplägg?

– En viktig del av utvecklingsarbetet skedde inom ramen för samarbetsprojektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad” – som vi driver tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta. I projektet har det utarbetats en vägledning för att göra det lättare för kommunala beställare att ställa klimatkrav vid upphandling av byggprojekt. Målet är att etablera en branschstandard för livscykelbaserad beräkning av klimatpåverkan och skarpa klimatkrav vid nyproduktion. I anslutning till projektet tog vi för Kommuninvests del fram de nya kraven för Gröna byggnader.

För den som vill lära sig mer – vad kan du ge för tips?

– Jag vill börja med att lyfta fram det informations- och utbildningsmaterial som utvecklats i anslutning till ”Klimatkrav till rimlig kostnad”. Utöver detta gedigna material erbjuder IVL under kommande veckor en serie med digitala seminarier och konferenser på detta och relaterade teman. Med detta som utgångspunkt finns goda förutsättningar att lyfta sig kunskapsmässigt.

På Kommuninvest hjälper vi naturligtvis också till så långt möjligt. Alla är välkomna att höra av sig.

Vilka reaktioner har ni fått så långt från berörda kommuner och regioner?

– Att i högre utsträckning beakta klimatpåverkan från byggprocessen är något som många kommunala beställare vill göra och även börjar genomföra i faktiska byggprojekt. Det ses som logiskt och ett naturligt steg att även införa krav på detta i finansieringen, särskilt då i finansiering av typen Gröna lån, som ju har ett utpräglat miljö- och klimatperspektiv.

Sedan är det fortfarande ganska många som ännu inte gått på djupet i frågan. Nyheten är ju alltjämt relativt färsk.

Vi kommer att jobba aktivt under våren för att få alla med ombord när det gäller de nya kraven och användningen av livscykelanalys. Detta är på väg att bli det nya normala, inte minst blir det ju snart lagkrav. Det finns flera fördelar för våra låntagare att vara tidigt ute i utvecklingen.