Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Bokslutskommuniké 2020: Stabilitet och tillväxt i utmanande tider

Kommuninvest i Sverige AB publicerar idag sin bokslutskommuniké för 2020. Trots att coronapandemin gav upphov till marknadsturbulens och ekonomisk tillbakagång upprätthöll Kommuninvest både stabilitet och tillväxt i verksamheten.

Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 228,0 (392,1) miljoner kr. Det belastades av orealiserade marknadsvärdesförändringar på –245,3 (–193,9) miljoner kr. I och med att Kommuninvest håller tillgångar och skulder till förfall kommer detta att ge motsvarande bokföringsmässiga intäkter kommande år. Det operativa resultatet blev 462,2 (573,4) miljoner kr. Kommuninvest har sedan 2018 en strategi som går ut på att ge bästa möjliga pris på utlåningen genom att minska marginalen mellan upplånings- och utlåningspriser. Denna strategi innebär lägre resultat.

Kommuninvests utlåning, i nominella termer, ökade under 2020 med 9 (15) procent och uppgick vid årsskiftet till 442,8 (406,5) miljarder kr. Utlåningen var mycket hög under marknadsturbulensen i mars och april, men dämpades sedan i takt med att stora statliga stöd förbättrade utsikterna i kommunsektorns ekonomi. I grunden finns alltjämt en trend av växande investerings- och upplåningsbehov hos kommuner och regioner.

I linje med detta ökade marknadsandelen något. 58 (56) procent av den kommunala låneskulden finansierades vid årsskiftet via Kommuninvest.

De Gröna lånen fortsatte att stå för en viktig del av utlåningstillväxten. Vid årsskiftet hade totalt 74,7 (63,1) miljarder i Gröna lån beviljats, avseende 431 (346) projekt samt 167 (150) kommuner och regioner. Andelen Gröna lån i förhållande till den totala utlåningen, på basis av utbetald volym, ökade under året med knappt två procentenheter till 11,9 (10,1) procent.

Kommuninvest levde vid utgången av 2020 upp till samtliga interna och externa kapitalkrav. Den totala kapitalrelationen var 302,5 (126,8) procent. Bruttosoliditetsgraden låg på 1,43 (1,58) procent. Vid föreningsstämman i april antog Kommuninvest Ekonomisk förening en kapitaliseringsplan för 2021–2024. Syftet är att skapa en förutsägbarhet i kapitaliseringen. Såväl interna som lagstadgade kapitalkrav ska kontinuerligt uppfyllas med bred marginal.

– Det är glädjande att kunna konstatera att vi under året hanterade pandemin och dess konsekvenser utan några väsentliga problem. Verksamheten var helt stabil. Tillgången till kapitalmarknaden var genomgående god, även när marknadsstressen var som högst i mars och april. Kommuner och regioner kunde hela tiden låna utan störningar. Samtidigt fortsatte vi vår tillväxtresa. Med de investerings- och upplåningsbehov som kommuner och regioner alltjämt står inför är kostnadseffektiv finansiering en viktig faktor för att även framöver kunna leverera en högkvalitativ välfärd, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest.

Jämförelsetalen inom parentes ovan avser 2019 eller årsskiftet 2019/2020.

Kommuninvest Bokslutskommuniké 2020

För ytterligare information

Tomas Werngren
Vd
tel: 070-645 06 69
e-mail: tomas.werngren@kommuninvest.se

Patrick Nimander
Ekonomi- och finanschef
tel: 072-254 94 60
e-mail: patrick.nimander@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se