Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet – så funkar det

Kommuninvests satsning på Lån för Social Hållbarhet fick under förra veckan en del uppmärksamhet i media. I den diskussion kring satsningen som då uppstod fanns det några frågetecken som det kan vara nyttigt att reda ut. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, ger här en fördjupad bild av hur den nya låneprodukten är tänkt att fungera.

Vilken är den grundläggande drivkraften bakom satsningen?

– Huvudanledningen till att vi utvecklar Lån för Social Hållbarhet är att det framförts starka önskemål från ett antal kommuner och regioner. De driver ett brett och aktivt hållbarhetsarbete – som omfattar hela Agenda 2030-perspektivet – och vill ha tillgång till ett verktyg för hållbar finansiering även på det sociala området.

Hur fungerar hållbarhetsprodukterna – Gröna lån och snart kanske även Lån för Social Hållbarhet – jämfört med de ”vanliga” lånen?

– Lån för Social Hållbarhet är, precis som våra Gröna lån, en låneprodukt som erbjuds de kunder/medlemmar som vill ha den och där lån beviljas efter särskild ansökan. De kriterier som gäller för att få Lån för Social Hållbarhet, eller Gröna lån, är frikopplade från de kriterier som gäller i vår övriga långivning. För de kommuner och regioner som inte önskar en hållbarhetsinriktad finansiering finns vår traditionella finansiering, de ”vanliga” lånen, hela tiden tillgänglig. De Gröna lånen utgör nu ca 12 procent av vår totala utlåning. Den ”vanliga” utlåningen omfattar alltså ca 88 procent.

De tydliga kriterierna för Lån för Social Hållbarhet och Gröna lån är en förutsättning för att denna typ av hållbarhetsfinansiering ska fungera. För att kunna låna ut pengar till kommunsektorn lånar vi upp pengar på kreditmarknaden. De aktörer som investerar i våra gröna obligationer, och så småningom eventuellt i sociala obligationer, efterfrågar transparens rörande hur obligationsmedlen används. De behöver veta vart pengarna går och förväntar sig löpande återkoppling rörande investeringsprojektens resultat. Medlen ska användas till bra hållbarhetsinvesteringar. Kommuninvests kunder/medlemmar får en lägre ränta på Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet än på de ”vanliga” lånen. Detta beror på att våra medlemmar vill främja den här typen av utlåning och har gett mandat för mer förmånlig prissättning. Glädjande nog är det också så att intresset i marknaden är så pass stort att den delen av vår upplåning – så långt alltså de gröna obligationerna – oftast blir lite billigare.

Hur identifieras de investeringsprojekt som blir aktuella för Lån för Social Hållbarhet?

– De satsningar som kommunen, regionen eller det kommunala/regionala bolaget vill erhålla social finansiering för identifieras av dem själva. Besluten kring detta ligger alltså helt och hållet hos Kommuninvests medlemmar/kunder. Möjligheterna är stora. Lån kan ges för investeringar inom tre breda kategorier: boende och boendemiljöer; trygghet, säkerhet och tillgänglighet samt hälsa, idrott, utbildning och kultur. När vi sedan utvärderar en ansökan – och den prövas av Kommittén för Social Hållbarhet – ligger fokus bl a på att det ska finnas en systematik i planering, uppföljning och utvärdering av den sociala insatsen. Till investeringsprojektet måste det vara kopplat sociala mål och en tydlig effektmätning. Den detaljerade utformningen ägs av låntagaren själv.

Hur ser det nu ut med planerna för en fullskalig lansering? 

– Vi är ännu inte riktigt framme vid en lansering i stor skala till samtliga kunder/medlemmar. Men vi gör bedömningen att pilotfasen har varit framgångsrik och att denna låneprodukt har en positiv potential. Siktet är fortfarande inställt på att komma igång under första kvartalet.

Lån för Social Hållbarhet