Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsprognosen hålls oförändrad

Kommuninvest har, efter en uppdaterad analys, beslutat att upplåningsprognosen för 2021 ska hållas oförändrad. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas alltjämt uppgå till 120-140 miljarder kr.

Enligt rutin omprövas gällande upplåningsprognos tre gånger per år: i början av kvartal 2, kvartal 3 respektive kvartal 4.

Vid utgången av mars hade Kommuninvests totala lånevolym för året kommit upp i 26 miljarder kr. En rad transaktioner inom det svenska obligationsprogrammet hade kompletterats med emissionen av en ny grön USD-obligation.

Upplåningen kommer även fortsättningsvis, beroende på priser och marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR.

För ytterligare information

Tobias Landström
bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se