Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Delårsrapport 2021: Stabila framsteg i en period av bred återhämtning

Kommuninvest i Sverige AB publicerar idag sin delårsrapport för 2021. Under ett första halvår som präglades av storskalig pandemihantering, makroekonomisk återhämtning och goda resultat i kommunsektorn fortsatte Kommuninvest att göra stabila framsteg i sin verksamhet.

Kommuninvests rörelseresultatet för det första halvåret blev 124,2 (–159,6) miljoner kr. Det operativa resultatet landade på 224,5 (239,0) miljoner kr. Detta reflekterar, generellt sett, en positiv utveckling inom ramen för en välfungerande affärsmodell.

Kommuninvests utlåning, i nominella termer, uppgick 2021-06-30 till 452,9 (438,1) miljarder kr. Det motsvarade en tillväxttakt på årsbasis om 5 (16) procent. Att utlåningstillväxten blev relativt låg, trots höga investeringsnivåer i kommunsektorn, berodde på att stora statsbidrag under pandemin genererat starka resultat och dämpade lånebehov för många kommuner och regioner. Riksbankens köp av kommunobligationer ledde också till minskade ränteskillnader mellan Kommuninvest och andra kommunala emittenter, vilket gjorde det mer attraktivt för kommuner och regioner att låna i egna marknadsprogram.

Detta innebar att marknadsandelen, enligt Kommuninvests bedömning, förblev oförändrad. 57 (57) procent av den kommunala låneskulden finansierades vid halvårsskiftet genom Kommuninvest.

Den gröna finansieringen fortsatte att expandera. Andelen Gröna lån i förhållande till den totala utlåningen, på basis av utbetald volym, ökade till 12,4 (11,2) procent. I maj vann Kommuninvest Miljömålspriset 2021, som delas ut av Naturvårdsverket, för sitt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. Detta var ett stort erkännande för framgångarna i uppbyggnaden av programmet för grön finansiering.

Efter en framgångsrik pilotfas lanserades Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar i mars. Denna innovativa produkt är till för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet. Under pilotfasen hade fem kunder/medlemmar beviljats lån för sammanlagt ca 525 miljoner kr. Några ytterligare lån tillkom inte fram till halvårsskiftet.

Kommuninvest fortsatte att möta alla interna och externa kapitalkrav. Den totala kapitalrelationen uppgick per 2021-06-30 till 303,9 (302,5) procent. Bruttosoliditetsgraden, inklusive utlåning, låg på 1,55 (1,43) procent.

Regeringen presenterade i september 2020 ett förslag om en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Det uppdaterades i maj 2021. Med den föreslagna utformningen skulle Kommuninvest omfattas av skatten. Kommuninvest har i ett aktivt påverkansarbete argumenterat för ett undantag.

– Den kommunala samverkan genom Kommuninvest fortsatte under första halvåret att göra stabila framsteg. Det är glädjande att se att detta så nyttiga samverksansverktyg hela tiden förbättras. Utvecklingen var särskilt glädjande på hållbarhetsområdet. Miljömålspriset 2021 riktade viktig uppmärksamhet mot det imponerande hållbarhetsarbete som bedrivs av kommuner och regioner. Lån för Social Hållbarhet ska förhoppningis kunna bidra till att lyfta socialt inriktade hållbarhetssatsningar. Att ta ytterligare steg framåt inom hållbarhet kommer att bli en avgörande del i Kommuninvests fortsatta utveckling, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest.

Jämförelsetal för resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 juni 2020). Jämförelsetal för balansräkningen samt för risk- och kapitalrelaterad data avser 31 december 2020.

Kommuninvest Delårsrapport 2021

 

 

 

För ytterligare information

Tomas Werngren
VD
Tel: 070-645 06 69
E-mail: tomas.werngren@kommuninvest.se

Patrick Nimander
Ekonomi- och finanschef
Tel: 072-254 94 60
E-mail: patrick.nimander@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se