Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny vägledning om borgensavgifter för kommunala bostadsbolag

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift för kommunala bostadsbolag hanterades i en vägledning som publicerades 2012 av SKR (då SKL), Sveriges Allmännytta (då SABO) och Kommuninvest. I en grundlig samverkansprocess har de tre organisationerna nu arbetat fram en ny version av denna vägledning: ”Borgensavgift för kommunala bostadsbolag – en uppdaterad vägledning”.

Uppdateringen har drivits av tre motiv. För det första är det lämpligt att efter nästan 10 år göra en översyn av ett viktigt dokument. För det andra blev den tidigare vägledningen med tiden svår att tillämpa i praktiken. Den byggde till stor del på att kommunerna ska kunna få uppgifter om marknadsräntor från affärsbanker eller andra marknadsaktörer. Detta är numera svårt. För det tredje har inrättandet av internbanker i många kommunkoncerner inneburit att fastställandet av borgensavgifter till ganska stor del äger rum i en ny teknisk miljö.

Fokus i den uppdaterade vägledningen ligger, precis som tidigare, på de kommunala bostadsbolagen. Utmaningarna kring borgensavgifter gäller dock för hela bredden av kommunsektorns företag. Där så är relevant tas detta större perspektiv in i bilden.

Att en kommun går i borgen för eller ger lån till ett kommunalt bostadsbolag innebär att det bolaget får en ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande privata bostadsbolag. För att kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en borgensavgift, som motsvarar denna fördel, av det kommunala bostadsbolaget. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig.

I vägledningen presenteras, utifrån en grundläggande analys av rätts- och policyutvecklingen, sex rekommendationer om hur man i denna kontext principiellt bör gå till väga för att fastställa borgensavgifter. Rekommendationerna gäller såväl för det enskilda bolaget som för en koncern i sin helhet.

För att underlätta den praktiska användningen av vägledningen är den kopplad till en kontinuerligt uppdaterad sammanställning av relevant referensinformation. Denna referensinformation finns tillgänglig på Kommuninvests hemsida.

 

Ladda ner vägledningen som PDF:

Borgensavgift för kommunala bostadsbolag – en uppdaterad vägledning

Gå till sidan Borgensavgifter för kommunala bostadsbolag