Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Analys: Kapitalbindning och räntebindning lika långa

Kommuninvest presenterar idag en fördjupad analys med koppling till rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”.

Den genomsnittliga kapitalbindningen för kommunsektorn ligger nu på samma nivå som den genomsnittliga räntebindningen: 2,86 år. Det är en situation som inte observerats tidigare i rapportserien. Under ett antal år har kapital- respektive räntebindningen successivt konvergerat. Samtidigt som räntebindningen varit relativt konstant har kapitalbindningen successivt förlängts.

Huvudanledningen är att såväl andelen fastränteupplåning som kapitalbindningen på fastränteupplåningen har ökat markant. Dynamiken i detta har varit så pass stark att räntebindningen, trots en minskad användning av ränteswappar relativt skulden, har legat kvar på ungefär samma nivå.

I termer av riskhantering får dessa förändringar ganska små konsekvenser. Riskerna kring räntebindningen är i stort sett desamma, även om den delvis realiseras på ett annat sätt. Den förlängda kapitalbindningen, tillsammans med en jämnare förfallostruktur, medför å sin sida att hanteringen av refinansieringsrisk i viss mån förstärks.

Läs hela analysen på kommuninvest.se

Dela